การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชา ด้วยแบบฝึกการเขียนสะกดคำ

Main Article Content

ณัฐกฤตา นามมนตรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนสะกดคำ ของนิสิตชาวกัมพูชาตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้าน                 การเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชาด้วยแบบฝึกการเขียนสะกดคำ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก             การเขียนสะกดคำ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนิสิตชาวกัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า- กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2561 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน แบบฝึกการเขียนสะกดคำ จำนวน 7 ชุด และแบบทดสอบ จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ ค่า E.I. ผลการวิจัย พบว่า (1) แบบฝึกการเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.18/83.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชาด้วยแบบฝึกการเขียนสะกดคำ มีค่าเท่ากับ 0.5606 คิดเป็นร้อยละ 56.06 และ (3) ความสามารถด้านการเขียนสะกดคำของนิสิตชาวกัมพูชาหลังเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย