เสียงเรียกจากเกาหลี: วาทศิลป์ของนักเขียนสตรีชาวเกาหลีใต้

Main Article Content

เอมอร ดิสปัญญา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            การสร้างวาทศิลป์ของนักเขียนสตรีเป็นการสร้างเรื่องราวความเป็นไปที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกต่าง ๆในทรรศนะของผู้หญิงให้ปรากฏในสื่อสังคมที่อาจยังคงวัฒนธรรมเดิม ๆ ไว้ การสร้างวาทศิลป์นี้อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น จดหมาย บันทึกเรื่องราว คอลัมน์ต่าง ๆ ตลอดจนงานวรรณศิลป์ เพื่อเป็นช่องทางการสนทนาหรืออภิปรายในเนื้อหาที่ถูกลืมหรือสูญหายไป ดังนั้น บทความนี้จะศึกษานวนิยายของคย็อง-สุก ชิน (Kyung-sook Shin) นักเขียนสตรีชาวเกาหลีใต้ เรื่อง “โปรดดูแลคุณแม่” (Please Look after Mother) ที่เป็นหนังสือนวนิยายขายดีกว่าหนึ่งล้านเล่มและได้รับรางวัล The Man Asian Literary Prize ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อ (1) ศึกษาวิธีการนำเสนอเนื้อหา และ (2) วาทศิลป์ของนักเขียนสตรีท่านนี้

Article Details

บท
บทความวิชาการ