faith

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

ความศรัทธา “หมอธรรม” อาจจะจัดเป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา เพราะมีการบูชาพระรัตนตรัยเช่นเดียวกัน การจัดบายศรี ธูป เทียน และปัจจัยแล้วแต่ศรัทธาของลูกศิษย์หมอธรรมเพื่อเป็นความสิริมงคล หมอธรรมได้บูรณาการความเชื่อทางพุทธ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ การรักษาสุขภาพแผนโบราณ พิธีพราหมณ์ และการบวงสรวงบูชาเทวดา การเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา การรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีแผนปัจจุบัน การเรียนรู้ธรรมะ การปฏิบัติและรักษาศีลอย่างเคร่งครัดทำให้หมอธรรมได้รับศรัทธาจากชาวบ้าน

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ