Policy and distribution

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจจะเป็นบทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น  สำหรับงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร