ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล

Main Article Content

ไพรริน สิมมา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาคำ pues, bueno, bien, ya และ o sea ในฐานะเป็นดัชนี-ปริจเฉทซึ่งทำหน้าที่จัดโครงสร้างความในการสนทนาภาษาสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและหน้าที่ของดัชนีปริจเฉทดังกล่าว รวมทั้งศึกษาว่ามีการแปลดัชนีปริจเฉทดังกล่าวเป็นภาษาไทยอย่างไร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ตัวอย่างการใช้และตัวอย่างการแปลดัชนีปริจเฉทซึ่งรวบรวมมาจากบทสนทนาที่พบในงานวรรณกรรมร่วมสมัยภาษาสเปนและบท-แปลภาษาไทยของงานวรรณกรรมภาษาสเปนที่คัดเลือกมา จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้อธิบายความหมายหลักประจำตัว รวมทั้งความหมายหรือหน้าที่โดยเฉพาะของดัชนีปริจเฉท แต่ละดัชนี ในด้านการแปลผู้วิจัยได้รวบรวมหน่วยภาษาที่ใช้ในการแปลดัชนีปริจเฉทที่เลือกมาศึกษา พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแปลหรือการไม่แปลดัชนีปริจเฉท ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการแปลดัชนีปริจเฉทดังกล่าวเป็นภาษาไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย