การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

นพปฎล ธาระวานิช
นงเยาว์ ชาญณรงค์
พัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ศึกษาแนวความคิดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาแนวความคิดของธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและความต้องการของนักท่องเที่ยว และศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว วิธีการวิจัยใช้วิธีผสม ทั้งเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม และเชิงปริมาณ โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 472 ชุด และผู้ประกอบการ-ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ชุด  ผลการวิจัยพบว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.22) ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย = 3.77) คุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย= 3.95) และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี ( ค่าเฉลี่ย = 4.10) สำหรับการวิเคราะห์ SWOT และกลยุทธ์ TOWS Matrix พบว่า การท่องเที่ยวเชิง-ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและควรมี การประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้

Article Details

บท
บทความวิจัย