แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

ณภาจรี นาควัชระ
อิสรีย์ เพิ่มทันจิตต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการอื่น ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง และการพัฒนามหาวิทยาลัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ (1) การส่งเสริมให้อาจารย์ไปประชุม สัมมนา อบรม และแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (2) การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (3) การช่วยเหลือให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ (4) การผลักดันให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมากขึ้น (5) การสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ และ (6) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการและการเพิ่มพูนความรู้แก่อาจารย์

Article Details

บท
บทความวิจัย