ปัญหาการใช้ตำราไวยากรณ์และคู่มือภาษาสเปนระดับ A2 กับผู้เรียนชาวไทย: การใช้กาลอดีตสมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยวและกาลอดีตไม่สมบูรณ์

Main Article Content

วรภัทร ดิศบุณยะ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


คำอธิบายกฎการใช้กาลอดีตสมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยว (pretérito perfecto simple / pretérito indefinido) และกาลอดีตไม่สมบูรณ์ (pretérito imperfecto) ในตำราไวยากรณ์และคู่มือภาษาสเปนระดับ A2 ส่วนใหญ่มักไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมการใช้ในสถานการณ์จริงของการสื่อสาร กอปรกับหัวข้อไวยากรณ์ภาษาสเปนหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต่อผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนชาวไทย บทความวิชาการนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวผู้สอนภาษาสเปนเกี่ยวกับวิธีการอธิบายและการยกตัวอย่างการใช้กาลอดีตสองกาลนี้เพิ่มเติมจากการใช้ตำราไวยากรณ์หรือคู่มือภาษาสเปนเล่มต่าง ๆ ในชั้นเรียน บทความได้แสดงให้เห็นว่า เพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจการใช้กาลอดีตสองกาลนี้อย่างแท้จริง จำเป็นที่ผู้สอนจะต้องอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจการณ์ลักษณะของคำกริยาในทั้งสองรูปกาลอดีตนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเรียน รวมทั้งอธิบายในแง่วัจนปฏิบัติศาสตร์อีกด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนหัวข้อนี้ในระดับที่สูงขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ภรณี มูลสินทอง. (2555). คู่มือไวยากรณ์สเปน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี กฤษณมิษ, วิภาดา เพ็ชรรักษ์ และสถาพร ทิพยศักดิ์. (2544). ไวยากรณ์สเปน. กรุงเทพฯ: ฟ้าอภัย.
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กาลอดีตสมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยว และกาลอดีตไม่สมบูรณ์กับวลีเกี่ยวกับเวลาในผู้เรียนภาษาสเปนชาวไทย. วารสารอักษรศาสตร์, 41(1), 151-169. สืบค้นจาก https://so03.tci-thaijo.org/ index.php/ jletters/article/view/51172
Aragonés, L., & Palencia, R. (2009). Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Madrid: SM.
Castro Viúdez, F., & Díaz Ballesteros, P. (2016). Aprende gramática y vocabulario 2 (6th ed.). Madrid: SGEL.
Corpas, J., Garmendia, A., & Soriano, C. (2016). Aula internacional 2. Barcelona: Difusión.
Dávila Vélez, E. (2014). El pretérito y el imperfecto en los libros de texto: más allá de una lista de usos. (Master Thesis). Colorado State University, Colorado. Retrieved from https://mountainscholar.org/bitstream/handle/ 10217/82608/Davila_colostate_0053N_12335.pdf?sequence=1
Esteba Ramos, D., Peláez Santamaría, S., & Zayas López, P. (2016). Método de español 2 (3rd ed.). Madrid: Anaya.
Frantzen, D. (1995). Preterite/imperfect half-truths: problems with Spanish textbook rules for usage. Hispania, 78(1), 145-158. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/ 345237?seq=1
Gómez Torrego, L. (2011). Gramática didáctica del español (10th ed.). Madrid: SM.
González, M., Martín, F., Molina, I., & Rodrigo, C. (2010). En acción 1. Madrid: enClave-ELE.
Gozalo Gómez, P. (2004). Los tiempos del pasado del indicativo. Madrid: Edinumen.
Instituto de Cervantes. (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Retrieved from https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm#p91t
Jurado Salinas, M. (1998). La diferencia pretérito/copretérito. Una explicación basada en los conceptos de “aspecto” y “tipos de situaciones” y su aplicación a la enseñanza del español a extranjeros. Decires, 1(1), 9-23. Retrieved from http://www.humanindex. unam.mx/humanindex/fichas_pdf/detalle_articulo.php?id=12950
Kong, X. (2019). La enseñanza del pretérito indefinido y pretérito imperfecto del español a alumnos sinohablantes: análisis contrastivo, análisis de errores y aplicación didáctica. (Doctoral dissertation). Complutense University of Madrid, Madrid. Retrieved from
https://eprints.ucm.es/51042/1/T40830.pdf
Mañas Navarrete, I. (2010). Análisis de errores en la producción escrita de estudiantes rusos de nivel avanzado de español en el uso de los tiempos de pasado. (Master thesis). University of Barcelona, Barcelona. Retrieved from http://www.educacionyfp. gob.es/dam/jcr:58d86580-da63-4137-80fb-b847be68f1c6/2011-bv-12-09manas-pdf.pdf
Moreno, C., Hernández, C., & Kondo, C. (2017). Gramática. Nivel elemental A1- A2 (9th ed.). Madrid: Anaya.
Palomino, M. (2008). Gramática en diálogo. Nivel básico. Madrid: enclave-ELE.
Poopuang, S. (2013). Análisis de errores en aprendientes tailandeses de español como lengua extranjera: los tiempos de pasado en indicativo. (Doctoral dissertation). Autonomous University of Madrid, Madrid. Retrieved from https://repositorio.uam. es/handle/ 10486/660394
Sándor, L. (2016). Uso de los pasados. Madrid: Edelsa.
Simma, P. (2006). Los sistemas verbales del tailandés y del español: errores en la utilización de los tiempos del pasado. (Master thesis). University of Salamanca, Salamanca. Retrieved from https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f5c82498-ea01-4dc7-ad11
-55d10e8420ee/2006-bv-06-14prairinsimma-pdf.pdf
Soulé, M. V., & Granda, B. (2015). ¿Qué gramática aplicar para la enseñanza de la distinción imperfecto e indefinido?. In P. J. Molina Muñoz & M. Cuadra Arance (Eds.), Actas de las VII jornadas de formación para profesores de español en Chipre (pp. 37-51). Nicosia: University of Cyprus. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=5338092
Toledo Vega, G., & Toledo Azócar, S. (2006). Los pasados del modo indicativo en español como lengua extranjera (E/LE): una propuesta metodológica. Onomázein, 13(1), 147
-157. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/26635448_Los_pasados_ del_ modo_indicativo_en_espa nol_como_lengua_extranjera_ELE_una_propuesta_ metodologica
Vázquez, A. (2014). Dificultades en la alternancia imperfecto/indefinido en relación con verbos de estado y logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2 y B1. Revista Nebrija De Lingüística Aplicada a La Enseñanza De Lenguas, (17), 98-113. Retrieved from https://revistas.nebrija.com/revista-linguistica/article/ view/246