จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor) ผู้ประเมินบทความ (Reviewers) และผู้นิพนธ์ (Authors

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

จริยธรรมและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Ethics and Responsibilities of  Editor)


  1. ประสานงานกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำวารสาร

  2. ตีพิมพ์บทความที่มีความถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของวารสาร โดยที่บทความไม่ผ่านการตีพิมพ์มาก่อน อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธตีพิมพ์บทความจะต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์เสียก่อน

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร