เกมฝึกฝนการออกเสียงในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน

Main Article Content

Le Thi Viet Ha

บทคัดย่อ

          การออกเสียงหรือสัทศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับไวยากรณ์และคำศัพท์ แต่เมื่อเทียบกับคำศัพท์และไวยากรณ์แล้ว สัทศาสตร์กลับได้รับความสนใจน้อยกว่าในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ดังนั้นครูผู้สอนภาษาเยอรมันจึงควรให้ความสำคัญกับการฝึกฝนการออกเสียงให้มากขึ้น เกมฝึกฝนการออกเสียงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการสอนการออกเสียงภาษาเยอรมัน


บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการนำเกมฝึกฝนการออกเสียงไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมถึงการเรียนการสอนเพื่อการออกเสียง ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในทางทฤษฎี จะมีการอธิบายความหมายและคำจำกัดความของคำว่า "สัทศาสตร์" และ "การออกเสียง" ไว้ในส่วนแรกของบทความ จากนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เกมการออกเสียงหรือแบบฝึกหัดการออกเสียงที่สนุกสนานในชั้นเรียน ส่วนถัดไปเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบทความ จะมีการนำเสนอเกมฝึกฝนการออกเสียงที่น่าสนใจมากมายในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และการเรียนการสอนเพื่อการออกเสียง ส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการสอน

Article Details

บท
บทความวิชาการ