นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

Main Article Content

อาจารี สัมภวะผล

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในผู้สูงวัย มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อหาแนวทางการนำท่าทางการเคลื่อนไหวแบบนาฏกรรมไทยมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงวัย โดยวิเคราะห์ข้อมูล จากกระบวนการวิเคราะห์ท่าทางการร่ายรำแบบนาฏกรรมไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพลศึกษาเพื่อให้ทราบท่าทางที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับกลุ่มผู้สูงวัย ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า ท่ารำแบบนาฏกรรมไทยจากเพลงแม่บทเล็กสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพทางกายให้แก่ผู้สูงวัยในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์แบ่งท่ารำออกเป็นกลุ่มท่าที่มีขั้นตอนการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณาท่าทางที่เหมาะสมมาใช้ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมโดยไม่มีข้อบังคับตายตัว  เกิดประโยชน์ในการสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างสมอง รวมถึงพลังงานคลื่นเสียงจากดนตรีช่วยปรับคลื่นสมองและกระตุ้นพลังงานในเซลล์สมอง ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูงในผู้สูงวัย เป็นแนวทางส่งเสริมสังคมในภาวะสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยต่อไป ทั้งทำให้ประจักษ์ได้ว่างานนาฏกรรมไทยมีประโยชน์และมีบทบาททางสังคมมากกว่าเป็นเพียงศิลปะประจำชาติ 

Article Details

บท
บทความวิจัย