การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยในการเรียนขิม ถึงแม้ว่าขิมจะเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยม ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและไพเราะ อีกทั้งยังง่ายต่อการเริ่มเรียนดนตรี แต่ด้วยวิธีการบรรเลงที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กมีชุดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การเรียนดนตรีอย่างมีความสุข

Article Details

บท
บทความวิชาการ