การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

พัชรินทร์ ชัยวรรณ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาปัญหาในการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมันและศึกษาหาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความรู้ระดับ A2 เป็นต้นไปข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการฝึกฝนทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้ง โดยใช้  Fünf-Satz-Methode (วิธีการ 5 ประโยค) ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมการวิจัย จำนวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า Fünf-Satz-Methode (วิธีการ 5 ประโยค) สามารถพัฒนาทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งได้ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งวิเคราะห์จากพัฒนาการในการทำแบบฝึกฝนทักษะการพูดเสนอข้อโต้แย้งโดยใช้วิธี Fünf-Satz-Methode (วิธี 5 ประโยค) 10 ครั้ง จากการวิจัยยังพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีปัญหาในการพูดเสนอข้อโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมัน 4 ด้าน เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) โครงสร้างในการพูดเสนอข้อโต้แย้ง 2) การหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง 3) การหาตัวอย่างหรือหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และ 4) โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเยอรมันที่ไม่ถูกต้องทำให้สื่อความหมายได้ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย