กลยุทธ์เชิงเนื้อหา: การสื่อสารบนเว็บของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

Main Article Content

ปฏิภาณ ผลมาตย์, ศิรินภา พิมพ์อรัญ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์เชิงเนื้อหาสำหรับการสื่อสารบนเว็บที่สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจากบทความวิจัย ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาเชิงปริทัศน์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารไทยของระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) การปริทัศน์วรรณกรรมครั้งนี้มีบทความที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 12 บทความ ผลการปริทัศน์วรรณกรรมสามารถจำแนกได้ 4 ประเด็น คือ 1) การสื่อสารเนื้อหาบนเว็บ อันประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ เว็บในงานสื่อสารของห้องสมุด เนื้อหาในการสื่อสาร รูปแบบเนื้อหา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร และช่วงเวลาและความถี่ในการสื่อสาร 2) การประเมินผลการใช้กลยุทธ์เชิงเนื้อหาสำหรับการสื่อสารบนเว็บของห้องสมุด 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลยุทธ์เชิงเนื้อหาสำหรับการสื่อสารบนเว็บ ซึ่งมีผลมาจากลักษณะของเนื้อหาและความสนใจของผู้รับสาร และ 4) ปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์เชิงเนื้อหาสำหรับการสื่อสารบนเว็บ อันประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ ด้านเนื้อหา ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านการประเมินผล

Article Details

บท
บทความวิชาการ