ระบบความสุภาพแบบต่อรองในถ้อยคำให้เกียรติในภาษาไทย

Main Article Content

ทรงธรรม อินทจักร

บทคัดย่อ

ภาษาไทยมักถือเป็นภาษาที่มีระบบถ้อยคำให้เกียรติที่ซับซ้อน เท่าที่ผ่านมามีงานวิจัยจำนวนไม่มากนักที่พิจารณาองค์ประกอบอันหลากหลายของระบบของถ้อยคำให้เกียรติของภาษาไทยและการไม่สอดรับกันของธรรมเนียมปฏิบัติและการใช้ถ้อยคำให้เกียรติในสังคมไทยร่วมสมัย บทความนี้ศึกษาการต่อรองบรรทัดฐานของการให้เกียรติด้วยการปรับเปลี่ยนรูปให้เกียรติแบบต่างๆ ที่ปรากฏในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ระหว่างผู้ร่วมการสนทนาชาวไทยที่มีระยะห่างทางสังคมที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยนำข้อค้นพบที่สรุปได้มาพิจารณาด้วยแนวคิดเรื่องความไม่/สุภาพอิงข้อความต่อเนื่องและการประเมินความไม่/สุภาพตามวิถีปฏิบัติดั้งเดิมและในมุมมองของผู้ร่วมการสนทนาและมาตรฐานการยอมรับได้ของพวกเขาเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย