การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกใช้คำแปลภาษาไทยในงานแปลภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

สุธิศา อมรประภาวัฒน์

บทคัดย่อ

วิชาการแปลในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกจัดให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่ขึ้นต้นรหัสด้วยเลข 3 โดยใช้ชื่อว่าวิชาการแปล 1 เป็นวิชาเอกบังคับที่ผู้เรียนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนจะต้องเรียน  ทั้งนี้ เนื่องจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภท “ตลาดวิชา” ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ
ข้ามรหัสหรือเรียนวิชาข้ามคณะได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และการวางแผนการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้มีผู้เรียนจำนวนมากที่ลงเรียนวิชาดังกล่าวในขณะที่เป็นนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนไปได้เพียงภาคเรียนที่สองหรือภาคเรียนที่สาม รวมถึงผู้เรียนที่เรียนมาระยะหนึ่ง  ทั้งนี้ลักษณะของผู้เรียนจะมีทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานมาอย่างดีแล้วมาเรียนอยู่ด้วยกัน ผู้วิจัยใช้กระดาษคำตอบจากผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าวของปีการศึกษา2564 จำนวน 22 ชุด มาเป็นแบบสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการแปลที่พบ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Article Details

บท
บทความวิจัย