การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาจีนในระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

Main Article Content

เหลียง อวี้ จิ้ง และ หลี่ หยินเซิง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบวัดระดับภาษาจีนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยทั้งก่อนและหลังปี พ.ศ. 2552 ทั้ง 2 รูปแบบ โดยวิเคราะห์จาก 3 ประเด็นดังนี้ (1) องค์ประกอบและโครงสร้างของข้อสอบ (2) รูปแบบและเนื้อหาของคำถาม และ    (3) ข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา จากการศึกษาพบว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาจีนของไทยในภาพรวม หลังจากการปรับเปลี่ยนและบูรณาการหลายครั้งมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างข้อสอบนั้นมีเสถียรภาพและมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นกว่าเดิม การแบ่งประเภทของคำถามในแต่ละส่วนมีความชัดเจนมากขึ้น และจำนวนสัดส่วนของข้อคำถามค่อนข้างคงที่ ขอบเขตของเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมหลากหลาย ข้อสอบวัดความรู้ในด้านต่าง ๆ มีความสมดุลและเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ในข้อสอบนั้นได้เพิ่มการทดสอบความรู้ในด้านวัฒนธรรมจีน โดยลดสัดส่วนการทดสอบความรู้ทางภาษาจีนลงได้อย่างเหมาะสม และยังมีการเพิ่มสัดส่วนของทักษะการใช้ภาษาในข้อสอบ ซึ่งสัดส่วนข้อสอบด้านทักษะการใช้ภาษาโดยรวมนั้นค่อนข้างคงที่ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ความรู้ทางภาษา เช่น คำศัพท์และไวยากรณ์ รวมถึงทักษะการอ่าน ก็ยังเป็นจุดสำคัญของข้อสอบวิชาภาษาจีนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นในระดับหนึ่งว่า การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสอบวัดความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสอนและการทดสอบทักษะทางภาษาเชิงปฏิบัติ เช่น การฟังและการพูดภาษาจีนยังขาดอยู่บ้าง การที่ระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง การออกนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทย ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของชุดข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือเหตุผลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อสอบวิชาภาษาจีนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chen, Y. (2018). An Analysis of Chinese Culture in the Chinese Language Test in Thai University Admission Examination. Young Society, 724(33), 240.

Chun, L. J. (2012). An Investigation Report on the Thailand PAT7.4 Admission Exam (Master’s thesis). Soochow University, Suzhou, China.

Ding, X. X. (2019). An Analysis of Chinese Idioms in PAT7.4 Chinese Entrance Examination (Master’s thesis). Tianjin Normal University, Tianjin, China.

Edubirdie. (2022). The Aspects of Communicative Language Ability. Retrieved from https://edubirdie.com/examples/the-aspects-of-communicative-language-ability/

Fu, H. N. etc. (2017). The Compilation of Chinese Language Test Papers in Thai University Entrance Examination. Bangkok: Mandarin Press.

Li, H. J. (2017). Analysis of Chinese Cultural Examination in Thailand’s Entrance Examination (PAT7.4) (Master’s thesis). Shanghai International University, Shanghai, China.

Li, Y. (2014). The Testing Research of Chinese College Entrance Examination (PAT7.4) in Thailand (Master’s thesis). Yunnan University, Kunming, China.

The Office of Chinese Language Council International. (2007). Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

The Office of Chinese Language Council International. (2008). International Curriculum for Chinese Language Education. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Wan, X. C. (2014). Chinese Proficiency Test in Thailand (Master’s thesis). Tianjin Normal University, Tianjin, China.

Wang, B. L. (2015). An Investigation and Analysis of Chinese Language Test in Thai University Admission Examination. Learning Weekly, 6(2), 29.

Wang, D. (2014). An Analysis of PAT7.4 Chinese Language Proficiency Test (Master’s thesis). Shaanxi Normal University, Shaanxi, China.

Wang, D. (2014). An Analysis of the Chinese Portion of the University Entrance Examination in Thailand (Master’s thesis). Xi’an International Studies University, Xi’an, China.

Xu, L. H. (2016). Investigation on the Grammar Section of Thailand’s Higher Education Entrance Examination of Chinese (Master’s thesis). Tianjin Normal University, Tianjin, China.

Yang, K. (2016). An Analysis of PAT7.4 Test (Master’s thesis). Xi’an International Studies University, Xi’an, China.

Zhang, F. (2009). Study of the Chinese Test of University Entrance Examination in Thailand (Master’s thesis). Jinan University, Guangzhou, China.

Zhang, Y. J. (2017). An Analysis of the Reading Questions in the Chinese Language Test in Thai University Admission Examination (Master’s thesis). Nanjing Normal University, Nanjing, China.