การศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบและขั้นตอนการสร้าง กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

Main Article Content

พงศธร กิตตโชติวรกุล และ ถัง ชี เยวียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและนำไปใช้จริง 2) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและนำไปใช้จริง ดำเนินการวิจัยโดย เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง แบ่งเป็นเอกสารของผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ประกอบของหลักสูตรจำนวน 9 ท่าน และเอกสารของผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการพัฒนาของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 7 ท่าน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่    ร้อยละ และการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยควรประกอบไปด้วย 1) หลักการ 2) ปรัชญา 3) วิสัยทัศน์ 4) จุดมุ่งหมาย 5) รูปแบบการจัดเนื้อหาสาระ 6) เนื้อหาและชั่วโมงการสอน 7) วิธีการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้       8) ประสบการณ์ทางการศึกษา 9) สื่อและแหล่งวิทยาการ 10) การเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน     11) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 12) การวัดและประเมินผล กระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ควรมีขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตร 2) การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3) วิเคราะห์หลักการจุดมุ่งหมายโครงสร้าง 4) การคัดเลือกเนื้อหา 5) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 6) การคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 7) การจัดระบบประสบการณ์เรียนรู้ 8) การวางแผนและจัดทำหลักสูตร 9) การใช้หลักสูตร 10) การอบรมหลักสูตร 11) การประเมินหลักสูตร 12) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bua-sri, T. (1999). Curriculum theory: Curriculum design and Development. Thanarat.

Department of Academic Affairs. (2001) ก. basic Education Curriculum (2nd ed.).

Express Transportation Organization.

Department of Academic Affairs. (2002). Research for development of basic school curriculum learning. Kurusapa Printing Ladphrao.

Keawurai, W. (2021). Development Curriculum. Naresuan University.

Kunanukorn, S. (2000). Curriculum and Instruction. Faculty of education

Chulalongkorn University.

Nolet, V.&Mclaughlin.M.J. (2000). Accessing the general curriculum: Including

students with disabilities in standards-based reform. Corwin Press.

Ministry of Education. (1999). National Education Act B.E.2542(1999). Office of the

Education Council.

Ministry of Education. (2010). Basic Education Core CurriculumB.E.2551(A.D.2008).

Kurusapa Printing Ladphrao.

Ministry of Education. (2017). Early Childhood Curriculum B.E.2560(A.D.2017).

Aksornthai Printing.

Ministry of Education. (2017). Early Childhood Education Program Guide 2017 (for

children aged 3-5 years). Bangkok: Agricultural Cooperatives of Thailand Printing.

Ministry of Tourism and Sports. (2020). Domestic Tourism Statistics 2018 years Q1-Q4

(Classify by region and province). https://www.mots.go.th/news/category/618

Pokaisawan, C. (2018). Language Variations.The6th Muban Chombueng Rajabhat

National Conference (pp.1379-1387). ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat university.

Saylor, J.G & Alexander, W.M. (1974). Planning Curriculum for School. Holt, Rinehart

and Winston.

Srisaad, B. (2003). Basic Research. Bangkok: Suweeyasarn.

Taba, H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. Harcourt, Brace and

World.

Thammaviteekul, A. (2009). Local Curriculum Development.https://panchalee.

wordpress.com/200 9/04/10/local_ curriculum/

Thongpanit, P. (2018). Developing the curriculum. http://myandmint123.blogspot.com/

/09/blog-post_0.html

Trongteang, W. (2012). The Development of a Classroom Curriculum to Enhance Health Promotion for Students in the Elementary School.Journal of Education, Silpakorn University,4(1),77-89.

Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The university of Chicago press.

Utranan, S. (1989). Fundamentals and principles of curriculum development. (3rd

ed.). Mit Sahai Printing House.

Wongsaphan, M. (2021). Curriculum Design and development. Mahasarakham

University.

Wongyai, W. (2009). Curriculum.The teachers Council of Thailand.