สังคมในชนบทเกาหลี Social in rural Kore

Main Article Content

บุญมา พิพิธธนา

บทคัดย่อ

เกาหลีได้รับอิทธิพลจากจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพื้นฐานหรือแนวคิดแบบลัทธิขงจื๊อที่มีการดัดแปลงนำมาใช้  นั่นคือระบบการแบ่งคนเป็นหลายชั้นตามลำดับลดหลั่นตามพื้นฐานจากความสำเร็จทางการศึกษา

Article Details

บท
บทความวิชาการ