เอกสารสเปนและโปรตุเกสบางฉบับว่าด้วย อินโดจีนในศตวรรษที่ 16 และที่ 17 SOME SPANISH AND PORTUGUESE DOCUMENTS ON INDOCHINA AT THE XVI AND XVII CENTURIES

Main Article Content

อองตวน กาบาตง, เขียน
ศาสตราจารย์จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, แปล

บทคัดย่อ

ประวัติศาสตร์อินโดจีนของศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 17  เต็มไปด้วยเหตุการณ์เท่า ๆ กับขาดแคลนพยานหลักฐาน สมัยรุ่งโรจน์ของท้าวพระยาผู้ทรงสร้างความรุ่งโรจน์ของกัมพูชานั้นอยู่ห่างไกล  [สมัยรุ่งโรจน์นั้นเป็นสมัยเก่าแก่นานมาก] เพราะหาเครื่องบ่งบอกแสดงทางโบราณคดี [หาหลักฐานทางโบราณคดี] ได้ยาก มีเอกสารตัวเขียนของหลักฐานพื้นเมืองมากมิใช่น้อย [แต่]          ก็ไม่สมควรได้รับความไว้วางใจเต็มที่ ในบางครั้ง จดหมายเหตุระยะทาง (relations) ของจีนที่จดบันทึกบ่อยครั้งด้วยศรัทธาอันดีงาม แต่มิใช่ว่าจะมีความสามารถ [ในการจดบันทึก] เสมอไป [บรรดาจดหมายเหตุจีน] ให้ประโยชน์น้อยกว่าที่ใคร ๆ  อาจคาดหวังไว้ ยิ่งกว่านั้น บรรดาชื่อสถานที่และชื่อบุคคลที่ผิดรูปแบบ (déformation)  ก็ล้วนถูกปล่อยปละละเลยการผิดรูปแบบไว้จนในบางครั้งพิสูจน์ชื่อได้ไม่แน่นอนมาก ....

Article Details

บท
บทความวิชาการ