ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานมหกรรม “SMEs Fair 2018 สุรินทร์” ของผู้ประกอบการในประเทศไทย

Main Article Content

วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ
ทรงกลด พลพวก
เพ็ญนฤมล จะระ
ณภัทชา ปานเจริญ
สันธนะ ประสงค์สุข

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้ประกอบการ และสกัดปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเข้าร่วมงานมหกรรม “SMEs Fair 2018 สุรินทร์” ของผู้ประกอบการในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 150 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.924 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บ. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมากที่สุดคือผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาซื้อ /ชม สินค้ามากที่สุด คือ 16.01 – 24.00 น. ได้รับทราบข่าวสารการจัดงานจากพานิชจังหวัดสุรินทร์ เหตุผลที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้คือรายได้ดี รายได้จากการขายโดยประมาณ 30,000 – 40,000 บาท การเลือกทำเลที่ตั้งของร้านมีผลต่อการขายสินค้า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมงานในลักษณะนี้กับจังหวัดสุรินทร์ และมีความต้องการให้มีการจัดการในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานมหกรรม “SMEs Fair 2018 สุรินทร์”ของผู้ประกอบการในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 5 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานที่ ด้านพนักงาน ด้านความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ด้านความยุติธรรมในการให้บริการ/ขนาดพื้นที่และระบบรักษาความปลอดภัย และ ด้านชื่อเสียงและราคาค่าเช่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทรงกลด พลพวก, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพ็ญนฤมล จะระ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ณภัทชา ปานเจริญ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สันธนะ ประสงค์สุข, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

References

กันยารัตน์ ปั่นศิริ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหารของผู้ประกอบการในห้องไฮเปอร์มาร์เก็ตจังหวัดนครปฐม. จุลนิพนธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ณัฐธนนท์ แม้นทอง. (2556). ปัจจัยในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของผู้ประกอบการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปวริศร์ มีสัตย์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าของผู้เช่ารายย่อยในศูนย์การค้า.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสวิเนสอาร์แอนดี.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2006). Multivariatedata analysis. (6th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill BookCompany lnc.