บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Main Article Content

อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของความคล้ายคลึงของทีมงานที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) ศึกษาอิทธิพลของความกลมเกลียวของทีมงานที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) ศึกษาอิทธิพลของความคุ้นเคยของทีมงานที่มีต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 4) ศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์การ ระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 226 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทีมงานซึ่งประกอบด้วย 1) ความคล้ายคลึงของทีมงาน 2) ความกลมเกลียวของทีมงาน และ 3) ความคุ้นเคยของทีมงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยความคุ้นเคยของทีมงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองมากที่สุด 4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง งานวิจัยสามารถเป็นแนวทางให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเพิ่มการสนับสนุนให้กับบุคลากรในองค์การ


 


 


          The purposes of this research were to 1) study the influences of team similarity, 2) team cohesion, and 3) team familiarity toward the effectiveness of Self-Assessment Report (SAR) project. Another purpose was 4) to investigate the mediating role of perceived organization support on team resource and SAR performance. The data were collected from Muban Chombueng Rajabhat University (MCRU) personnel via questionnaires. The data were analyzed and interpreted by using Mean, while Multiple Regression was utilized to examine the influences from all variables. The results demonstrated all team resource dimensions 1) team similarity 2) team cohesion and 3) team familiarity were significantly positive related to the effectiveness of SAR project. Team familiarity created highest influence. 4) Perceived Organizational Support (POS) played significant role to boost up the effectiveness of SAR project performance both on low and high team resource level. This research can be a guideline to create effective teamwork as well as to inspire the organization for generating the supportive tools for staffs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธรรมวิมุตติ อ., & เจษฎาลักษณ์ ว. (2017). บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. Panyapiwat Journal, 9(3), 180–192. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/107119
Section
Research Article

References

Albrecht, S. L. (2012). The influence of job, team and organizational level resources on employee well-being, engagement, commitment and extra-role performance Test of a model. International Journal of Manpower, 33(7), 840-853.

Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands–Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.

Barrick, M. R., Stewart, G. L., Neubert, M. J. & Mount, M. K. (1998). Relating member ability and personality to work–team processes and team effectiveness. The Journal of Applied Psychology, 83(3), 377-391.

Beal, D. J., Cohen, R. R., Burke, M. J. & McLendon, C. L. (2003). Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relations. The Journal of Applied Psychology, 88(6), 989-1004.

Cartwright, D. & Zander, A. (1960). Group cohesiveness: Introduction. In Cartwright, D. & Zander, A. (Eds.). Group dynamics: Research and theory (2nd ed.). New York: Harper Row.

Cattani, G., Ferriani, S., Mariani, M. M. & Megoli, S. (2013). Tackling the “Gala ́cticos” effect: team familiarity and the performance of star-studded projects. Industrial and Corporate Change, 22(6), 1629-1662.

Chaichalasang, W. (2008). A Study of transformational leadership affecting to efficiency team of school administrators under Nakhon Ratchasima educational service area office 1-7. Master of Education Thesis, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]

Chiaburu, D. S. & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptual synthesis and meta-analysis of coworkers effects on perceptions, attitudes, OCBs, and performance. The Journal of Applied Psychology, 93(5), 1082-1103.

Chiang, C. F. & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.

Cooper, D. R., Schindler, P. S. & Sun, J. (2006). Business Research Methods (9th ed.). New York: Mcgraw-Hill.

Dobbins, G. H. & Zaccaro, S. J. (1986). The effects of group cohesion and leader behavior on subordinate satisfaction. Group & Organization Studies, 11(3), 203-219.

Education Quality Assurance Committee, Silpakorn University. (2012). Education Quality Assurance Evolution: A case study of Academic Support. Silpakorn University. [in Thai]

Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S. & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82(5), 812-820.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.

Espinosa, J. A., Slaughter, S. A., Kraut, R. E. & Herbsleb, J. D. (2007). Familiarity, complexity, and team performance in geographically distributed software development. Organization Science, 18(4), 613-630.

Festinger, L. (1968). Informal social communication. In Cartwright, D. & Zander, A. (eds.). Group dynamics: Research and theory (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Gelbard, R. & Cameli, A. (2008). The interactive effect of team dynamics and organizational support on ICT project success. International Journal of Project Management, 27(5), 464-470.

Goodman, P. S. & Leyden, D. P. (1991). Familiarity and group productivity. Journal of Applied Psychology, 76(4), 578-586.

Greenhause, J. H. & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy Review of Psychology, 31(1), 307-339.

Harrison, D. A., Mohammed, S., McGrath, J. E., Florey, A. T. & Vanderstoep, S. W. (2003). Time matters in team performance. Journal of Personality and Social Psychology,56(3), 633-669.

Hobman, E. V., Bordia, P. & Gallois, C. (2003). Consequences of feeling dissimilar from others in a work team. Journal of Business and Psychology, 17, 301-325.

Huckman, R. S., Staats, B. R. & Upton, D. M. (2009). Team familiarity, role experience, and performance: Evidence from Indian software services. Management Science, 55(1), 85-100.

Hunter, E. M., Perry, S. J., Carlson, D. S. & Smith, S. A. (2010). Linking team resources to work-family enrichment and satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 304-312.

Jehn, K. A. & Bezrukova, K. (2004). A field study of group diversity, workgroup context, and performance. Journal of Organizational Behavior, 25(6), 703-729.

Jehn, K. A., Northcraft, G. B. & Neale, M. A. (1999). Why differences make a difference: a field study of diversity, conflict, and performance in workgroups. Administrative Science Quarterly,44(4), 741-763.

Kamtui, S., Gonthongdee, T. & Kruayangyuen, C. (2013). Study of motivating factors affecting the participation in educational quality assurance of the staffs at the Regional Office, Chiang Mai University. Registration Office, Chiang Mai University. [in Thai]

Kongrapan, M. (2011). A study of personal relationship perception, the perception of the organization support through organizational commitment, and satisfaction toward job performance in role performance. Master of Arts Thesis Program of Public and Private Management, Silapakorn University. [in Thai]

Kreitner, R. & Kinicki, A. (2001). Organizational Behavior (5th ed.). New York: Irwin/McGraw-Hill.

Lee, C. F., Lee, J. C. & Lee, A. C. (2000). Statistic for Business and Financial Economics (2nd ed.). Singapore: World Scientific.

Lim, B. & Klein, K. J. (2006). Team mental models and team performance: A field study of the effects of team mental model similarity and accuracy. Journal of Organizational Behavior, 27(4), 403-418.

Lurey, J. S. & Raisinghani, M. S. (2000). An empirical study of best practices in virtual teams. Information & Management, 38(8), 523-544.

Makpramul, J. (2005). A study of the relationship between the administrator’s decision behaviors in academic administration and the efficiency of the operation team in the schools under the jurisdiction of Phranakhon Si Ayutthaya provincial primary education office. Master of Education Thesis, Phranakon Si Ayutthaya Rajabhat University. [in Thai]

Marks, M. A., Zaccaro, S. J. & Mathieu, J. E. (2000). Performance implications of leader briefings and team-interaction training for team adaptation to novel environments. Journal of Applied Psychology, 85(6), 971-986.

Meesomsap, A. (2010). A study of relationship between team work and academic administration of schools under the office of phranakhon si ayutthaya educational service area 1. Master of Education Thesis, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. [in Thai]

Office of Standard and Education Quality Assurance, Muban Chombueng Rajabhat University. (2015). The education quality assurance handbook (2015). Ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat University. [in Thai]

Pasunont, P. (2014). Sample Size Determination from Krejcie and Morgan (1970) Approach in Quantitative Research. Journal of Applied Arts, 7(2), 112-120. [in Thai]

Reagans, R., Argote, L. & Brooks, D. (2005). Individual experience and experience working together: Predicting learning rates from knowing who knows what and knowing how to work together. Management Science, 51(6), 869-881.

Saiyod, L. & Saiyod, A. (1996). The Principles of Educational Research (4th ed). Bangkok: Suweeriyasarn. [in Thai]

Staats, B. R. (2011). Unpacking Team Familiarity: The Effects of Geographic Location and Hierarchical Role. Production and Operation Management Society, 21(3), 619-635.

Supadit, T. (2014). The development of practice for education quality assurance achievement. National Institute of Development Administration. [in Thai]

Teepuwieng, A. (2009). The relationships between principals transformational leadership and team effectiveness of private kindergarten in khon kaen province. Master of Education Thesis, Lei Rajabhat University. [in Thai]

Tekleab, A. G., Quigley, N. R. & Tesluk, P. E. (2009). A longitudinal study of team conflict, conflict management, cohesion, and team effectiveness. Group and Organization Management, 34(2), 170-205.

Tritilane, A. (2008). The condition of team working in school which effects administration under the office of sakon nakhon educational area 1. Master of Education Thesis, Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]

Tsui, A. S., Egan, T. D. & O’Reilly, C. A. (1992). Being different: Relational demography and organizational attachment. Administrative Science Quarterly, 37(4), 549-579.

Wayne, J. H., Grzywacz, J. G., Carlson, D. S. & Kacmar, K. M. (2007). Work–family facilitation: A theoretical explanation and model of primary antecedents and consequences. Human Resource Management Review, 17(1), 63-76.

Wiboonsri, Y. R. (2011). Measurement and Achievement Test Development. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Zaccaro, S. J. (1991). Nonequivalent associations between forms of cohesiveness and group-related outcomes: Evidence for multidimensionality. The Journal of Social Psychology, 131(3), 387-399.

Most read articles by the same author(s)