Published: 2017-12-27

บทบรรณาธิการ

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้า OTOP ตามแนวคิด OVOP

สุชาดา คุ้มสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน์, ปรียานุช อภิบุณโยภาส

16-28

มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ: แนวทางเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยไทย

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์, วราภรณ์ บวรศิริ

169-179

คุณธรรมนำชาติพัฒนาจากนิวซีแลนด์สู่ไทยแลนด์

ผกามาส สิงห์จาย, เบญจมาภรณ์ บุญมา, ธิติ จารุวัฒนะ, วิภารัตน์ แสงจันทร์

255-265