บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

การเปลี่ยนแปลงกับวิกฤตกบต้ม


          ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีที่องค์กรและบุคลากรจะถือเป็นโอกาสที่ได้ทบทวนและประมวลผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปบทเรียนของการดำเนินนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาและการปรับตัวขององค์กร โดยที่หากองค์กรใดไม่สามารถปรับตัวให้ทันสถานการณ์รอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจทำให้องค์กรเข้าสู่ ”ทฤษฎีกบต้ม” ที่ทำให้หลายองค์กรเข้าสู่วิกฤตได้ในที่สุด


          Tichyand Sherman (1993) นักวิชาการชาวไอริส นำเสนอ “ทฤษฎีกบต้ม” ที่สรุปผลได้ว่า อย่าเฉื่อยชาต่อความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น การอดทนไปได้เรื่อยๆ ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะเมื่อถึงจุดที่ทนไม่ไหวก็สายเกินแก้ไปแล้ว เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนหรือองค์กรที่ไม่ปรับตัวเอง มีความเคยชินจากงานที่ทำประจำจนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสิ่งใหม่ และ “ติดกรอบ” กฎระเบียบและวิธีคิดเดิมๆ ซึ่งทำให้ปรับตัวได้เชื่องช้า หรืออาจสายเกินไป ดังนั้น การสังเกตความเปลี่ยนแปลง การประเมินแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม


          ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยบรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง มีโครงการประชารัฐลดเหลื่อมล้ำ เป็นต้น ประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องเร่งปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะล้าหลังจนเป็นวิกฤตกบต้ม


          สำหรับนักวิชาการเองนั้น การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิชาการจำเป็นต้องสร้างเสริมความรู้ให้ทันสมัยและทันสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวารสารปัญญาภิวัฒน์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องให้กว้างขวาง โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ การบริหารองค์กรระหว่างประเทศ โดยสามารถติดตามได้ในเล่มต่อไป


          ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ นับเป็นช่วงเวลาดีที่องค์กรและคนทำงานจะปรับวิถีการดำเนินชีวิต พร้อมพัฒนาตนและองค์กรเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก กองบรรณาธิการขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอวยพรปีใหม่แด่ทุกท่านให้มีความสวัสดิมงคล และขอสวัสดีปีใหม่ 2018 มา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มหาสินไพศาลท. (2017). บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, 9(3). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/107249
Section
Editor Note

Most read articles by the same author(s)