ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

วิระพงศ์ จันทร์สนาม
ภัทรภรณ์ หิรัญคำ
มัสยา หงษ์คำมี
อิทธิพล สำราญรื่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคอาหารประเภทให้ลูกค้าบริการตนเอง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้และเคยใช้บริการกับร้านอาหารประเภทให้ลูกค้าบริการตนเองหรือบุฟเฟต์ในจังหวัดชัยภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคกับส่วนประสมทางการตลาด คือ ผู้บริโภคชอบรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (หมู) ผู้บริโภคชื่นชอบรับประทานอาหารประเภทอื่นๆ (ข้าวผัด) ความถี่ในการมารับประทานอาหาร 2-3 ครั้งต่อเดือน และจำนวนคนที่มารับประทาน 4-5 คน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบริการ ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ


 


          The purposes of this study were to investigate the relationship between consumers’ attitude toward marketing mix of self-serve meal restaurant in Chaiyaphum province, their lifestyle and consumption behavior. The questionnaire was used as a tool for collecting data from consumers who have visited the restaurant. Several statistics techniques were used to analyze the data; including frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, ANOVA, and Pearson’s product moment correlation analysis. The findings revealed that through the statistical analysis with particular reference to relations, it was found that the attitude and consumer behaviors including prefer pork, fried rice, frequency to restaurant, and number of member to joint eat per time work with others and relationship positively related to marketing mixed regarding product, price, personal services, physical, and process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aaker, D. A., Kumar, V., Leone, R. & Day, G. S. (2001). Marketing research. NY: John Wiley &Son. Chansanam, W. (2014). Data Processing and Analysis in Business Research. Chaiyaphum: CPRU Press. [in Thai]

Chen, M. F. (2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits. Food Quality and Preference, 18(7), 1008-1021

GNU Project. (2015). GNU PSPP. Retrieved March 16, 2017, from https://www.gnu.org/software/pspp/

Horpiromsakul, P., Vibunpattanawong, N. & Vaewhong, P. (2010). Buffet Restaurant in JapaneseStyle. Master of

Business Administration, Thammasart University. [in Thai]

Jadjumras, N. (2012). Factors influencing in consumption of grill in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. Master of Arts (Political Economy), Chiang Mai University. [in Thai]

Loudon, D. L. & Della Bitta, A. J. (1988). Consumer Behavior: Concepts and Application (3rd ed.). NY: McGraw Hill.

McCarthy, E. J. & Perreault, W. D. Jr. (1996). Basic marketing: A global managerial approach (12th ed.). Chicago: Irwin.

MGR Online. (2004). Domestic restaurant business: Continuing expansion... enterprises accelerate the strategy. Retrieved March 10, 2017, from https://www.manager.co.th/iBizChannel/ ViewNews.aspx?NewsID=9470000097944 [in Thai]

Noothong, P. (2012). Selection of Japanese restaurant service using on belt buffet of consumers in Muang district, Chiang Mai province. Master of Business Administration in Business Administration, Maejo University. [in Thai]

Pongwichai, S. (2013). Statistical Data Analysis by Computer. Bangkok: Chulalongkorn University Printing. [in Thai]

Rinwong, S. (2017). "Buffet" is hot! Limited budget. Retrieved March 10, 2017, from

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742264 [in Thai]

Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (8th ed.). NJ: Pearson Prentice Hall.

Sribureeruk, P., Yambunjong, P., Nakasiri, S. & Chomtrakan, K. (2017). Consumers opinions towards marketing mix factors of pasteurized corn milk at convenience stores in Bangkok. Panyapiwat Journal, 9(2), 60-68. [in Thai]

Sripan, S. (2007). Consumer's and behaviors towards grilled food of Moo Kata shop in Perimeter. Master of Business Administration in Management, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Tianate, T. (2014). Relations between behavior and 7Ps marketing mix influential level of choosing grilled buffet restaurants of Bangkok people. Master of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce. [in Thai]

Treevanich, A. (2010). Business Statistics. Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]