ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

วิระพงศ์ จันทร์สนาม
ภัทรภรณ์ หิรัญคำ
มัสยา หงษ์คำมี
อิทธิพล สำราญรื่น

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคอาหารประเภทให้ลูกค้าบริการตนเอง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้และเคยใช้บริการกับร้านอาหารประเภทให้ลูกค้าบริการตนเองหรือบุฟเฟต์ในจังหวัดชัยภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคกับส่วนประสมทางการตลาด คือ ผู้บริโภคชอบรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (หมู) ผู้บริโภคชื่นชอบรับประทานอาหารประเภทอื่นๆ (ข้าวผัด) ความถี่ในการมารับประทานอาหาร 2-3 ครั้งต่อเดือน และจำนวนคนที่มารับประทาน 4-5 คน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบริการ ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ


 


          The purposes of this study were to investigate the relationship between consumers’ attitude toward marketing mix of self-serve meal restaurant in Chaiyaphum province, their lifestyle and consumption behavior. The questionnaire was used as a tool for collecting data from consumers who have visited the restaurant. Several statistics techniques were used to analyze the data; including frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, ANOVA, and Pearson’s product moment correlation analysis. The findings revealed that through the statistical analysis with particular reference to relations, it was found that the attitude and consumer behaviors including prefer pork, fried rice, frequency to restaurant, and number of member to joint eat per time work with others and relationship positively related to marketing mixed regarding product, price, personal services, physical, and process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทร์สนามว., หิรัญคำภ., หงษ์คำมีม., & สำราญรื่นอ. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. Panyapiwat Journal, 10(1), 29-40. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120647
Section
Research Article