เผยแพร่แล้ว: 2018-04-29

บทบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติตามความต้องการของลูกค้าโดยประยุกต์ใช้คาโนโมเดล

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส, กิตติโชค นิธิเสธียร, จตุรงค์ โตพานิช, สมพร ศรีฉ่ำ

15-28

การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น

รพิรัตน์ วริศจันทร์เปล่ง, ปฐมา สตะเวทิน, พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

144-158

การให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิคเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

สรรเสริญ หุ่นแสน, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, วิไลลักษณ์ ลังกา

185-195