กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

รจิต คงหาญ
อนุชิต แสงอ่อน

บทคัดย่อ

          การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพื่อบูรณาการผลการวิจัยเป็นกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคร้านอาหารริมทางที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกแหล่งร้านอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครจำนวน 7 แห่ง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 55 เพศชายร้อยละ 45 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 43 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 28 โดยมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทร้อยละ 37 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทร้อยละ 29 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ต่อเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับความถี่ต่อเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร


 


          The study of Marketing Strategy to creating modern street food in Bangkok, aimed to study for the demographic factors of consumers using modern street food in Bangkok, The marketing mix factors, The external factors that affecting to behavior of using modern street food among consumers in Bangkok, To integrate research results and modifying to be marketing strategy for modern street food in Bangkok, This research is quantitative research the samples were 400 consumers of modern street food in Bangkok and age over 20 years. The research instrument was a questionnaire by specific sampling and chosen from 7 famous modern street food in Bangkok. This research were used descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inferential statistics to test hypotheses. Using multiple regression analysis. The study indicated that most respondents were female 55% male 45% age of 21-30 years old 43% and aged 31-40 years, 28% with income between 10,001-20,000 Baht 37% and earned between 20,001-30,000 Baht 29%, The results of hypothesis test showed that the marketing mix factor is related to the monthly frequency of consumers using the modern street food in Bangkok, and external factors are related to monthly frequency of consumers using the modern street food in Bangkok.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Blackwell, R. D., Miniard, P. W. & Engle, J. F. (2006). Consumer Behavior (10th ed.). Canada:Thomson South-Western.

Etzel, M. J., Walker B.J. & Stanton, W. J. (2007). Marketing (12th ed.). Boston: McGraw-Hill.

FAO. (1995). Street Food. Retrieved October 3, 2017, from www.fao.org/3/a-w3699t/W3699t04.pdf

Food Institute. (2017). Food Street Food in Thailand. Retrieved October 3, 2017, from fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomestic Detail.php?id=145 [in Thai]

Hawkins, D. 1. & Mothersbaugh, D. L. (2010). Consumer behavior: Building marketing strategy.Boston: McGraw-Hill Irwin.

Kasikorn Research Center. (2016). SME and business strategies for the second half of the year. Retrieved November 7, 2017, from https://www.kasikornbank.com/th/business/smelKSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/SMELocalRestaurant.pdf [in Thai]

Kasikorn Research Center. (2016). The Growing 11-15 percent in ordering food online in 2017. Retrieved November 7, 2017, from https://www.kasikornresearch.com/th/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=35933 [in Thai]

Khongjitrapa, V. (2015). Perceived value of price factors. Quality of service and trust affect consumers' loyalty to restaurants along the way in Chinatown. Master of Business Administration, Bangkok University. [in Thai]

Khunmongkol, T. (2016). Street food restaurant chain 4 organizations to reduce costs. Retrieved December 10, 2017, from https://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082408 [in Thai]

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). NJ: Pearson Education. Kuhakatipob, P. (2014). Factors influencing the loyalty of the restaurant customers in Nakhon Pathom province. Master of Business Administration, Bangkok University. [in Thai]

Meejinda, P. (2010). Consumer behavior. Bangkok: Thammasan. [in Thai]

Office Statistics Registration Systems. (2016). Population in the metropolis. Retrieved December 2, 2017, from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [in Thai]

Ratnitipong, T. (2011). Factors affecting street-food consumption behavior of working-age consumers on Silom Road. Master of Business Administration, Srinakharinwirot University.[in Thai]

Sareerat, S. (1998). Organization Behavior. Bangkok: Terafilm and Sitex Publishing. [in Thai] Sareerat, S., Sareerat, S., Meejinda, P. & Anuwitchanon, J. (2017). New Marketing Management. Bangkok: Thammasan. [in Thai]

Siratanon, N. (2011). Street food behavior in Yaowarat Road area of Bangkok consumers. Master of Business Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Solomon, M. R. (2009). Consumer Behavior: Buying, Having and Being (8th ed.). NJ: Pantice-Hall. Yamane, T.(1967). Statistic An Introductory Analysis. NY: Harpen & Row.