ธรรมชาติของการเกิดพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

Main Article Content

นพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา (descriptive qualitative research) ที่มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งสำหรับการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานเทศบาล ในด้านความหมาย องค์ประกอบและสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในกลุ่มพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งว่า หมายถึง การผัดผ่อนงานที่ได้รับมอบหมายทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดส่วนองค์ประกอบของพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง (Vestervelt, 2000 cited in Akaramanee, 2003) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบทางปัญญา องค์ประกอบทางความรู้สึก และองค์ประกอบทางพฤติกรรม สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งนั้น ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าสามารถเกิดได้จากตัวผู้ให้ข้อมูลเอง ได้แก่ คุณค่าในตนเอง (self-esteem) การมีจิตสำนึก (conscientiousness) ความรับผิดชอบ (responsibility) วินัยในตนเอง (self-Discipline) ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงาน (job burnout) และงานที่หนักเกินไป (work overload) นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังสามารถรับรู้ได้ว่า แรงจูงใจที่สามารถช่วยลดพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งได้นั้นคือ การได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้น การเลื่อนตำแหน่ง การได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ การได้รับสวัสดิการเพิ่มเติม และการได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับการสร้างนโยบายในการดูแล กระตุ้น จูงใจพนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชนให้มีพฤติกรรมการทำงานที่พึงปรารถนาจนส่งผลให้เทศบาลหรือองค์กรท้องถิ่นเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสืบต่อไป


 


 


          The study was a qualitative research investigating the behavior of procrastination among municipal employees being its main component and cause. The data was collected through an in-depth interview 12 municipal employees. The data analysis showed that procrastinators put aside work in order to do other activities that are more favorable at the moment. Three components of the behavior of procrastination were found. (Vestervelt, 2000 cited in Akaramanee, 2003) The finding lists intellect, emotion and behavior as causes of employee procrastination. The respondent sample acknowledged among themselves that it may also include; self-esteem, conscientiousness, responsibility, self-discipline, job burnout and work overload. Among others forms of motivation, employee procrastination may be reduced by salary increase, promotion, employee benefits and commendations. Moreover, this research can be useful for the creation of policies, which encourage motivation among government and private employees, making them successful and more projective in their respective responsibilities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abbasi, I. S. & Alghamdi, N. G. (2015). The Prevalence, Predictors, Causes, Treatment, and Implications of Procrastination Behaviors in General, Academic, and Work Setting. International Journal of Psychological Studies, 7(1), 59-66.

Akaramanee, J. (2003). The effects of biosocial factors, mental health and procrastination on work effectiveness and achievement motivation of employees in telecommunications business (private section). The degree Master of Science (Industrial and Organizational Psychology), Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Announcement of municipal officials of Nakhon Ratchasima. (2002). Criterions and conditions of the human resource management of municipality. Retrieved May 4, 2016, from www.khoksawai.go.th/b4.pdf [in Thai]

Balkis, M. & Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 376-385.

Chissom, B. & Iran-Nejad, A. (1992). Development of an instrument to assess learning strategies. Psychological Reports, 71, 1001-1002.

Eiampinij, M. (2012). The efficiency of workers in municipal district Phraek Sa, Meuang, Samut Prakan.The degree Master of Public Administration (Public Administration), Ramkhamhaeng University[in Thai]

Ferrari, J. R. (1995). Perfectionism cognitions with nonclinical and clinical samples. Journal of Social Behavior and Personality, 10(1), 143-156.

Hauck, P. (1982). How to do what you want to do. London: Sheldon Press.

Hosseini, S. S. & Moosavi, S. J. (2015). The relationship between procrastination, occupational stress and employee's personality general directorate of youth and sports of khorasan razavi. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S4),183-192.

Hosseini, S. S. & Moosavi, S. J. (2015). The relationship between procrastination occupation stress and employee's personality general directorate of youth and sports of khorasan razavi.Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S4), 183-192.

Konchanatsanyakorn, P. (2008). Affects of job stress factors, Adversity Quotient and stress to performance of the state enterprise employees: Case study of the government Pharmaceutical organization. The degree Master of Arts program (Industrial and Organizational Psychology), Thammasat University. [in Thai]

Kraisiwattana, T. (2009). The factors that cause stress on workers of municipal district Nonthaburi. Master of Business Administration Program, Graduate School, Bangkok University. [in Thai]

Maslach, C. & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7, 63-74.

Michinov, N., Brunot, S., Le Bohec, O., Juhel, J. & Delaval, M. (2011). Procrastination, participation, and performance in online learning environments. Computers & Education, 56(1), 243-252.

Nonthaburi. (2015). Vision Missions Slogan. Retrieved May 5, 2016, from https://nakornnont.go.th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%

B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8

%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%

B8%A7%E0%B8%B1/ [in Thai]

ÖZER, A. (2012). Procrastination: Rethinking Trait Models. Education & Science / Egitim ve Bilim, 37(166), 303-317.

Pumphuang, K. (2003). The using of group work activites in devreloping students' responsibilities among the mathayom suksa 2 students of phetchaburi welfare school, phetchaburi province. The degree Master of Arts (Community Psychology), Silpakorn University. [in Thai]

Relief, J. (n.d.). 5 Qualities of a Good Employee. Retrieved May 7, 2016, from www.saeyeinstitute.com/documents/good_employee.pdf

Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books. Sakmanee, B. (1989). The Mental enhancement of characteristics for developing the work behavior in government. The Doctor of Education, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Sariwat, L. (2001). Psychology in Daily life. Teaching Documents. Bachelor of Education Program in Educational Psychology, Faculty of Education, Mahasarakham University. [in Thai]

Schultz, D. P. (1982). Psychology and Industry Today. New York: Macmillan. Silver, M. & Sabini, J. (1981). Procrastinating. Journal for the Theory of Social Behaviour, 11(2), 207-221.

Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and Cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.

Srikam, S., Jiumcharatrangsee, V. & Lalitananpong, D. (2014). Job burnout and related factors among residents of King Chulalongkorn memorial hospital. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand, 59(2), 139-150. [in Thai]

Steel, P. & Ferrari, J. (2013). Sex, education and procrastination: An epidemiological study of procrastinators' characteristics from a global sample. European Journal of Personality, 27(1), 51-58.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133(1), 65-94.

Suree, A. (2010). A using of activities to improve self-discipline for level three students of aroonpradit school, Petchaburi Provice. The degree Master of Arts (Psychology and Guidance), Silpakorn University. [in Thai]

The Royal Institute. (1982). Dictionary of the Royal Institute of Thailand in 1982 (17th ed.). Bangkok: Aksorn Education. [in Thai]

Tuk, B. (2012). The influence of procrastination on the relationship between home-based telework and employee well-being. The degree Master of Science, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University.