การให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิคเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

Main Article Content

สรรเสริญ หุ่นแสน
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล
วิไลลักษณ์ ลังกา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปณิธานแห่งตนทางการเรียนก่อนและหลังการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากคะแนนปณิธานแห่งตนทางการเรียน ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู จำนวน 16 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 8 คน เพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษากลุ่ม และกลุ่มควบคุม จำนวน 8 คน โดยไม่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู และการให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยสถิติเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำชนิดสองทาง


        ผลการวิจัยพบว่า


  1. ปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยรวมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยรวมของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 


 


          The purposes of this research was to compare the difference in mean learning self-determination before and after the effectiveness of group counseling for enhancing the learning self-determination. The research sample were undergraduate students in Education majors of the Rajabhat Rajanagarindra University. And it is by the purposive sampling method with learning self-determination scores below the twenty-fifth percentile consisted of 16 teacher students. They were then randomly selected into two groups classified as an experimental group and a control group. Each group consisted of 8 teacher students. The experimental group participated in the eclecticism group counseling while the control group did not receive any counseling. The research instruments included a learning self-determination scale of eclecticism group counseling. The statistics used were percentage, means, standard deviation, F-test, One-way ANOVA and Two-way ANOVA.


          The results were found as follows:


      1. There were statistically significant differences in the total learning self-determination of the learning self-determination of the experimental group was found before counseling, after counseling, and after the follow up at .05 level.


      2. There were statistically significant differences in the total learning self-determination of the learning self-determination between the experimental group and the control group, which were found before counseling, after counseling and after the follow up at .05 level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Corey, G. (2012). Theory and Practice of Group Counseling (8th ed.). Canada: Brooks Cole. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well being across life's domains. Canadian Psychology, 49(1), 14-23.

Garson, G. D. (2012). Testing Statistical Assumptions. Carolina: North Carolina State University. Gladding, S. T. (2013). Counseling a comprehensive profession. New Jersey: Pearson Education. Gourlan, M., Sarrazin, P. &

Trouilloud, D. (2013). Motivational interviewing as a way to promote physical activity in obese adolescents: A randomised controlled trial using self-determination theory as an explanatory framework. Psychology & Health, 28(11), 1265-1286.

Higher Education Commission. (2015). Total number of students in 2015 classified by institutions, education level, and gender. Retrieved June 9, 2015, from http://www.mua.go.th/infodata/49/all2549.htm [in Thai]

Hongthong, W. (2012). Learning Problem of General Education Courses of Regular Students of Rajabhat Universities. Bangkok: (Unpublished). [in Thai]

Jones-Smith, E. (2016). Theories of Counseling and psychotherapy: an integrative approach.California: SAGE Publications.

Kirdpitak, P. (2011). Comparison of counseling theory and guideline development for counseling. In Graduated Textbook: Concepts of guidance and theories in psychological counseling. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press. [in Thai]

Norcross, J. C. (2005). A primer on psychotherapy integration. In Handbook of Psychotherapy Integration. (pp. 3-23). Canada: Oxford University Press.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2008). Clinical and Social Sciences in Psychology. Canadian Psychology, 49(3), 186-193.

Thorne, F. C. (2011). Principles of personality counseling: An eclectic viewpoint. Milton Keynes: Lightning source UK. Zhou, M. & Xu, Y. (2012). A self-determination approach to understanding Chinese university students' choice of academic majors. Individual Differences Research, 10(1), 49-59.