การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ชื่นกมล สินบางหว้า

บทคัดย่อ

          การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเป็นแนวคิดในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมส่วนรวมและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทด้วย ในด้านความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นนับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทที่ต้องการการเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทางบัญชีของบริษัทนั้น มีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดให้บริษัทดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัท โดยการจัดทำและนำเสนอข้อมูลการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสร้างความศรัทธาจากสังคม ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน


 


          Social accounting and corporate social responsibility are accounting concepts to present accounting information in performing business then convey as an image to the society, considering accounting information which affects the society and stakeholders both directly and indirectly. Entrepreneurs in every kind of business need to pay attention in raising an awareness of social responsibility to respond to the expectation of the whole society, especially the companies registered in the Stock Exchange of Thailand that highly require acceptance since these companies are expected by the society to operate business with sense and ethics. Since accounting information of the companies registered in the Stock Exchange of Thailand affects economic and social decision-making, the Stock Exchange of Thailand requires these companies to disclose social and environmental information in annual report of the company to build up faith among the society. By preparing and presenting social account and corporate social responsibility correctly and properly, the company will be able to continue operating business with sustainability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Accounting Standards Steering Committee. (1975). The Corporate Report. London: ICAEW. Collier, J. & Esteban, R. (2007). Corporate social responsibility and employee commitment. Business Ethics: A European Review, 16(1), 19-33.

Cormier, D., Magnan, M. & Velthoven, B. V. (2005). Environmental disclosure quality in large German company inventive public pressures or institutional condition? European Accounting Review,

(1), 3-39.

Corporate Social Responsibility Institute: CSRI. (2012). Guidelines for Social Responsibility. Retrieved March 25, 2016, from https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/publication/files/corporate

social_responsibility.pdf [in Thai]

Donsawai, S. (2004). Factor Impacting Disclosure of Human Resources, Products and Aspects of Social Responsibility Accounting of Raw Material and Industrial Goods Companies. Master's Thesis, Faculty of Accountancy, Chulalongkorn University. [in Thai]

Eua-arporn, V. (2015). Corporate Social Responsibility. Journal of Technology Promotion Association (Thailand-Japan), 19(222), 20-22. [in Thai]

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. Gray, R., Owen, D. & Adams, C. (1996). Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. London: Prentice Hall.

Julsawat, T. (2015). The Impact of Corporate Social Responsibility toward the Good Citizenship Behavior of Employee. Panyapiwat Journal, 7(3), 251-262. [in Thai]

Kannasoot, A. (2010). CSR concept of "enlightened self interest" developed by James E. Grunig. Doctoral dissertation, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University. [in Thai]

Michelon, G., Pilonato, S. & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. Critical Perspectives on Accounting, 33, 59-78.

Office of the Public Sector Development Commission: OPDC. (2009). Corporate Social Responsibility.

Retrieved March 25, 2016, from https://www.opdc.go.th [in Thai]

Putta, T., Sudsomboon, S. & Zumitzavan, V. (2013). Effects of Accounting Social Responsibility on Organizational Sustainability of Finance Businesses in Thailand. Journal of humanities and social sciences Mahasarakham University, 326), 63-69. [in Thai]

Rawinit, W. (2006). The effects of concept of accounting social responsibility on images of Charoen

Pokphand Group. Master's Thesis, Faculty of Public Relations, Chulalongkorn University. [in Thai]

Roberts, R. & Wallace, D. M. (2015). Sustaining diversity in social and environmental accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 32, 78-87.

Rojanasukan, W. & Srijunpetch, S. (2004). Social Responsibility Accounting. Journal of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 27(103), 1-13. [in Thai]

Sarmento, D. D. (2004). Study of environmental sustainability: The case of Portuguese polluting industries. Energy, 12(5), 9.

Sinbangwa, C. (2016). Social accounting and corporate social responsibility on the sustainability of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Master's Thesis, School of Accountancy, Sripatum University. [in Thai]

Sincharoonsak, T. (2011). The Earnings Quality in the financial statements. Sripatum Chonburi Journal, 8(2), 52-55. [in Thai]

Social Responsibility Center. (2014). Sustainable Development. Retrieved March 17, 2016, from https://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS_Reading04.pdf [in Thai]

Sustainable Business Development Institute. (2013). CSR for Corporate Sustainability. Retrieved March 25, 2016, from https://www.set.or.th/yfs/2015/download/YFS2015_YFSCamp2015_Reading08.pdf [in Thai]

Thaweechan, S. (2013). Social Responsibility and Environmental Accounting: Corporate Sustainability Approach. Naresuan University Journal, 21(1), 136-141. [in Thai]

The Revenue Department. (2012). Sanpakornsarn: Social Responsibility. Retrieved March 24, 2016, from https://www.sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?alD=459 [in Thai]

The Stock Exchange of Thailand. (2016). Disclosure and transparency. Retrieved March 17, 2016, from https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/disclosure_p1.html?printable=true [in Thai]

The Stock Exchange of Thailand. (2016). Notification of The Stock Exchange of Thailand Re: Guidelines on Disclosure of Information of Listed Companies (Bor.Jor./Por 23-00). Retrieved March 23, 2016, from https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/Bor JorPor2300_TH.pdf [in Thai]

Tongkachok, T. & Chaikeaw, A. (2013). The Factors Influencing Corporate Social Responsibility of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. Journal of Management Sciences, 30(1), 27-44. [in Thai]

Vichayadhon, T. & Pitpreecha, R. (2012). Corporate Social Responsibility Indicators for energy business in Thailand. Journal of Public Relations and Advertising, 5(1), 88-89. [in Thai]