การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0

Main Article Content

ณตา ทับทิมจรูญ

บทคัดย่อ

          จากภาวะการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมรุนแรงมากยิ่งขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของไทย ต้องเตรียมความพร้อมโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ และยกระดับความสามารถการแข่งขันด้วยการพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินกิจกรรมการตลาดแนวใหม่ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เรียกว่า Prosumer บทความเรื่อง การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญ ความหมายของโรงแรมขนาดเล็ก ปัญหาการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้นำไปเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer และพัฒนาศักยภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ และส่งเสริมให้สามารถนำส่งคุณค่าความประทับใจไปสู่นักท่องเที่ยว (Value Oriented) มีการส่งต่อประสบการณ์ (Share) ที่ทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน


 


          With the intense of hotel business competitions in the digital economy age that Thai small hotel enterprises will have to conduct a complete preparation of new product and service constructive technologies with strategic development and modern marketing activities operations to improve the business competitive advantages based on the behavior of new consumers generation called “Prosumer”, the article “Small Business Hotels in the Digital Economy Age to Prosumer 4.0” is aiming to review different concepts regarding the importance of small hotels, meaning of small hotels, business related issues of small hotel businesses, small hotel business operations in the age of digital economy, key success factors of small hotel businesses, and limitations of small hotel businesses in the digital economy trend to effectively guide proper directions for small hotel entrepreneurs  in order to be ready for “Prosumer” and obtain international small hotel business operational standard. Additionally, the abilities to stimulate value oriented tourists and experience shares for boundless awareness are encouraged to efficiently support Thailand’s sustainable small hotel business development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Apichairak, P. (2007). The Management of Small Size Hotels Business in Amphoe Mueang, Chiang Mai Province. Master Degree Thesis, Graduate School, Chiang Mai University. [in Thai]

Chomwong, W. (2009). Measuring Service Quality in Thai Hotel Industry: A Comparative Study of Boutique and Business Hotels. Master Degree Thesis, Thammasat University. [in Thai]

Ministry of Tourism and Sports. [in Thai] Glancey, K. & Pettigrew, M. (1997). Entrepreneurship in the small hotel sector. International Journal of Conemporary Hospitality Management, 9(1), 21-27.

Institute for Small and Medium Enterprises Development. (2010). Hotel and Resort Business Analysis 2010. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan). [in Thai]

Khawsa-art, M., Kherfu, A. & Anthong, A. (2005). Domistic Value Added of Tourism Industry in Chiang Mai. Research Report, Chiang Mai University. [in Thai]

Marketing Research Association of Thailand. (2016). Prosumer 4.0 version. Retrieved September PROSUMER -4.0-VERSION Thai1.pdf [in Thai]

Moriarty, J., Jones, R., Rowley, J. & Teahan, B. K. (2008). Marketing in small hotels: a qualitative study. Marketing Intelligence and Planning, 26(3), 293-315.

Morrison, A. (1992). The small firm within the UK hotel industry. Proceedings of the Small Firms Conference, Strathclydc University.

National Stational Statistical Office. (2016). Hotels and Guesthouse Operations. Retrieved August 28, 2017, from https://www.nso.go.th [in Thai]

Ngamkhajornkulkij, W. (2016). Unterstanding and Reaching Consumers 4.0 for Successful Branding. The 11th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2016), Researches and Innovations for Sustainable Development. Proceeding pp.1251-1256. [in Thai]

Nitu, F. & Bakucz, M. (2014). Strategy for Small Hotels case study of a Hotel Located in Harkany, Hungary. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, (Special Issue), 107-126.

Rorwimongkol, R. (2009). Problems and Satisfaction of French Tourists during their stay in Hotels in Thailand. Master Degree Thesis, Chiang Mai University. [in Thai]

Sasa, Z. & Borut, M. (2014). Social responsibility, motivation and satisfaction: small hotels guests perspective. Kybernetes, 43(3/4), 513-52.

Soipech, S. (2007). Hotel Management. Khon Kaen: Khon Kaen University Press. [in Thai]

Somsawasd, A. (2009). Boutique Hotel. Bangkok: Amarin Printing and Publishing. [in Thai]

Sooksuth, T., Pongsiri, K. & Karnchanapairoj, C. (2012). Guest's Expectation and Alternative Problem Solution of Boutique Hotel to Standardize Enhancement. Research Report to Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Suriya, S. (2013). Guidelines for Service Quality Development of Hotel's Front Office Department to Support Asian Tourists: A Study of Boutique Hotels in Bangkok. Master Degree Thesis, National Institute of Development Administration. [in Thai]

Thai Commercial Bank, Economic Intelligence Center (EIC). (2017). Insight Prosumer 4.0. Retrieved August 28, 2017, from https://www.scbeic.com/th/detailfile/product/3646/ero2dnback/EIC_Insight_consumer_2017_TH.pdf [in Thai]

Thailand Hotel Associate. (2010). Hotel Management Bangkok: Thailand Hotels Association. [in Thai]

The secretariat of the House of Representatives. (2015). Academic focus. Retrieved September 4, 2016, from https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/414283 [in Thai]

Timothy, D. J. & Teye, V. B. (2009). Tourism and the lodging sector. USA: Elsevier Inc.

Treetrong, A., Pangkesorn, A., Tubtimcharoon, N. & Keonil, N. (2014). Creation Economic Interior Environmental Design in Small Hotel for Promoting the Standard of Thailand Tourism. Research Report to Research and Development Institute, Silpakorn University. [in Thai]

Wongchiag, A. & Khemthong, S. (2012). An Approach of Increasing the Efficiency of Medium and Small Sized Hotel Business in Hua Hin District, Prachabkhirikhan Province. Modern Management Journal, 10(1), 108-118. [in Thai]

Wuthipongpipat, W. (2007). Customers Satisfactions towards Small-Sized Hotels Accommadations Services in Muang District, Chiang Rai Province. Master Degree Thesis, Chiang Rai Rajabhat University. [in Thai]

Yimprasert, U., Tubtimcharoon, N. & Tansuwan, K. (2017). The Customer Demand of Small Hotel and the Marketing Strategy of the Business of Small Hotel in Digital Economy Age in Thailand: 50 Small Hotels Case Study. Research Report to National Research Council. (in Thai]