ปริทัศน์การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้าง “是…的” ในภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย

Main Article Content

นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล

บทคัดย่อ

          ผู้วิจัยได้ศึกษาคลังเก็บรวบรวมสถิติข้อสอบเรียงความ HSK ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งพบว่า รูปประโยคที่ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยใช้ผิดมากที่สุดคือ รูปประโยคโครงสร้าง “是…的” บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับข้อผิดพลาด สาเหตุของข้อผิดพลาด และการได้มาในการใช้โครงสร้าง “是…的” ของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย และได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความหมายหรือวิธีการใช้กับลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยส่วนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้โครงสร้าง “是…的” ทั้ง 2 ประเภทว่า โครงสร้างใดสามารถละอักษร “是” ได้ โดยที่ประโยคยังเป็นประโยคที่สมบูรณ์ และโครงสร้างใดที่สามารถละได้ทั้งอักษร “是” และอักษร “的” รวมไปถึงรูปปฏิเสธของโครงสร้าง “是…的” ด้วย


 


          After studying the statistical collection of HSK essay examinations of the Beijing Language and Culture University, it was found that most common error in sentence structure made by Thai learners of Chinese was the sentence structure “shi…de” This article complied the studies on the errors, the causes of the errors, and the acquisition of the structure “shi…de” of Thai learners of Chinese, and analysed the relationship between meaning or usage and the nature of the errors occurred. It was discovered that most Thai learners of Chinese lacked understanding concerning usage of both types of the structure “shi…de”: in which structure sentences were still complete while the character “shi” was omitted, in which structure both “shi” and ‘de’ could be omitted, altogether with the negative structure of “shi…de”.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

References

Lv, S. (2015). An Analysis of "Shi... De" Errors Made by Thailand Students. M.A. Dissertation, Chinese International Education, Jilin University, China. [in Chinese]

Shi, H. & Xie, F. (2008). The Error Analysis on the “shi...de” by Foreign Students. Overseas Chinese Education, 1, 38-47. [in Chinese]

Tang, L. (2014). A Study of the Errors and the Acquisition of Learning “Shi... De" by Thai Students, Intermediate Level. M.A. Dissertation, Linguistics and Applied Linguistics, Southwest University, China. [in Chinese]

Vipawatanakul, N. (2017). The Review of Chinese Structure “shi...de”. Panyapiwat Journal, 9(Special Issue), 282-293. [in Thai]

Xiao, X. (2008). A Study on the Grammar of Chinese Interlanguage. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Xing, H. & Zhang, W. (2005). Annotation and Statistical Research on Grammar Project of Modern Chinese. All-round Exploration of Teaching Chinese as a Second Language - Proceedings of Academic Seminar on Chinese as a Foreign Language. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]

Zhou, X., Zhu, Q. & Deng, X. (2007). A Study on the Grammatical Errors in Learning Chinese by Foreigners. Beijing: Beijing Language and Culture University Press. [in Chinese]