บทบรรณาธิการ

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

บทคัดย่อ

10 ปี วารสารปัญญาภิวัฒน์


          วารสารปัญญาภิวัฒน์เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2551 หลังจากก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาวัฒน์ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันต่างๆ ซึ่งวารสารฉบับแรกๆ มีบทความตีพิมพ์ราว 10 บทความ โดยจัดพิมพ์เป็นเล่มวารสารเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ และได้พัฒนาคุณภาพของการจัดทำวารสารทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจนวารสารปัญญาภิวัฒน์ได้รับการประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558


         ปัจจุบันวารสารปัญญาภิวัฒน์ได้จัดทำเป็นรูปแบบ E-Journal เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของบทความทางวิชาการที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสถาบันให้กับนักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นและอ่านบทความในวารสารได้ตลอดเวลาในทุกที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ


         ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วารสารปัญญาภิวัฒน์นี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารมาตลอดจนทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ นักวิชาการ นักวิชาชีพ เครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และคณะทำงานในกองบรรณาธิการทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ดียิ่งขึ้น และยินดีน้อมรับข้อแนะนำและคำติชม  รวมทั้งผลงานวิชาการและวิจัยจากทุกท่าน


          ฉบับเข้าสู่ปีที่ 10 ของวารสารปัญญาภิวัฒน์นี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขียนบทความพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการให้บริการชุมชนเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคม” และมีบทความที่น่าสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0” สาขาบัญชี เรื่อง “การบัญชีสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” สาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง “การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น” และสาขาศึกษาศาสตร์ เรื่อง “ผลการสอนด้วยกิจกรรมโครงงานผู้นำกับจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาวิธีการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่ม Generation Y" เป็นต้น ผู้สนใจสามารถติดตามบทความวิชาการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ journal.pim.ac.th


          เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยเดือนเมษายนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข หน้าที่การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ