การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล
ประสพชัย พสุนนท์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า จากการสกัดปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถจำแนกได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านอัตราค่าบริการ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ จากนั้นได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code โดยวิธี Logistic Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตราค่าบริการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ อายุของผู้ใช้บริการ และการใช้ Mobile Banking Application เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงิน QR Code อย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amornnimit, U. (2003). Logistic regression analysis: a choice of risk analysis. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 23(2), 21-35. [in Thai]

Awepay. (2013). Visa and MasterCard Payment Security Innovation. Retrieved September 5, 2017, from https://www.awepay.com/visa-and-master-payment-security-innovation/

Bank of Thailand. (2011). Payment system strategy 2012–2016. Retrieved September 5, 2017, from https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PolicyPS/Documents/PaymentRoadmap_2559.pdf [in Thai]

Bank of Thailand. (2017). Prompt-Pay: A new alternative for money transfer and money transfer services.Retrieved September 3, 2017, from https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Pages/default.aspx [in Thai]

Bank of Thailand. (2017). PS_PT_009 Payment transactions via mobile banking and Internet banking.Retrieved September 4, 2017, from https://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=688&language=TH [in Thai]

Bankof Ayudhya Public Company Limited. (2017). Krungsri Ready for “PromptPay” Service Launch of Campaign “Jad Hai PromptPay” Free Fund Transfer for Life. Retrieved September 4, 2017, from https://www.krungsri.com/bank/th/NewsandActivities/Krungsri-Banking-News/krungsri-ready-for-promptpay-service.html [in Thai]

Chaveesuk, S. & Vongjaturapat, S. (2013). Extending the Unified theory of acceptance and Use of technology (UTAUT2). KMITL Information Technology Journal, 2(1), 1-13. [in Thai]

Department of Provincail Administration. (2017). Number of people in the Kingdom as evidenced by the citizenship registration as of December 31, 2016. Retrieved September 4, 2017, from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm [in Thai]

Desjardins, J. (2016). The Shift to a Cashless Society is Snowballing. Retrieved September 5, 2017, from https://www.visualcapitalist.com/shift-cashless-society-snowballing/

ING. (2017). ING survey: a cashless society is coming. Retrieved September 6, 2017, from https://www.ing.com/Newsroom/All-news/ING-survey-a-cashless-society-is-coming.htm

Marketingoops. (2017). Does your brand prepare you for the Cashless Society? Retrieved September 6, 2017, from https://www.marketingoops.com/exclusive/cashless-society-to-brands/ [in Thai]

Muangling, S. (2015). Factors Effecting Consumer Confidence in Mobile. Banking in the Bangkok Metropolitan Area. Master of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. [in Thai]

Padungpipatbawon, K. (2016). Factors Affecting Customer Satisfaction with KTB Netbank Internet Banking from Krung Thai Bank PCL. Master of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. [in Thai]

Pattaphong, D. (2015). Multinomial Logistic Regression (MLR). Retrieved September 4, 2017, from https://it.nation.ac.th/faculty/danai/download/statistics%20talks30.pdf

Praihooyan, U. (2011). Applying Marketing Mixes for Improving the Library Services at Prince of Songkla University, Trang Campus. Prince of Songkla University, Trang Campus. [in Thai]

Rabbit Finance Magazine. (2017). Cashless Society with The future of the Thai society. Retrieved September 3, 2017, from https://finance.rabbit.co.th/blog/cashless-society [in Thai]

Rattanasiriwongwut, M., Na Vichain, S. & Tienthong, M. (2010).Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Factors Affecting IT Officers Competence.Information Technology Journal, 6(12), 1-8. [in Thai]

SCB Economic Intelligence Center. (2016). Cashless Society: Get ready for full cashless society.Retrieved September 3, 2017, from https://www.scbeic.com/th/detail/product/2602 [in Thai]

Sribureeruk, P., Yambunjong, P., Nakasiri, S. & Chomtrakan, K. (2017).Consumers opinions towards marketing mix factors of pasteurized corn milk at convenience stores in Bangkok. Panyapiwat Journal, 9(2), 60-68. [in Thai]

Technode. (2017). The rise of China’s cashless society: Mobile payment trends in 2017. Retrieved September 4, 2017, from https://technode.com/2017/08/15/the-rise-of-chinas-cashless-society-mobile-payment-trends-in-2017/

Techsauce Team. (2016). Is Thailand entering the Cashless Society? Retrieved September 4, 2017, from https://techsauce.co/fintech/moving-to-a-cashless-society/ [in Thai]

Techtalkthai. (2017). Thai Bankers Association announces the payment standard for QR Code, starting with Q4. Retrieved September 6, 2017, from https://www.techtalkthai.com/standardized-qr-code-for-electronic-payment/ [in Thai]

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. NY: Harper and Row.

Most read articles by the same author(s)