เผยแพร่แล้ว: 2018-07-31

กระบวนการสร้างจิตสำนึกระลึกรู้ทันเพื่อการควบคุมน้ำหนักของบุคลากรในองค์กร

ภาคภูมิ ไข่มุก, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, นัทนิชา หาสุนทรี

149-163