นวัตกรรมการตลาดสู่การขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล
ประสพชัย พสุนนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างโดยอาจใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง


สำหรับค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบมีความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ Chi-square (p > 0.05), c2/df < 2.00, GFI > 0.95, AGFI > 0.95, NFI > 0.95, CFI > 0.95 และ RMSEA <.05 ผ่านเกณฑ์ทุกค่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยนวัตกรรมการตลาดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ความตั้งใจซื้อสินค้าได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด รองลงมาคือ ความภักดีของผู้บริโภค และความพอใจของผู้บริโภค ตามลำดับ โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า มีความสัมพันธ์กัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangkok Biz New. (2016). Marketing 4.0 "The Age of Evolving Marketing for the People". Retrieved Aug 1, 2018, from https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729256 [in Thai]

Blasco, M. F., Velazquez, B. M., Frances, D. S. & Saura, I. G. (2017). Role of marketing and technological innovation on store equity, satisfaction and word-of-mouth in retailing. Journal of Product & Brand Management, 26(6), 650-666.

Chinomona, R. & Sandada, M. (2013). Customer Satisfaction, Trust and Loyalty as Predictors of Customer Intention to Re-Purchase South African Retailing Industry. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 437-446.

Cooper, D. R., Schindler, P. S. & Sun, J. (2006). Business Research Methods (9th ed.). New York: McGraw-hill.

Cronbach, L. J. (1960). Essentials of psychological testing (2nded.). New York: Harper & Row.

Das, G. (2014). Linkages of retailer personality, perceived quality and purchase intention with retailer loyalty: A study of Indian non-food retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3), 407-414.

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). (2015). Electronic Transactions. Retrieved Aug 1, 2018, from https://www.etda.or.th/content/the-electronic- transactions.html [in Thai]

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). (2017). Thailand Internet User Profile 2017.

Retrieved Aug 1, 2018, from https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2017.html [in Thai]

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). (2017). Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017. Retrieved Aug 1, 2018, from https://www.etda.or.th/publishing-detail/value-of-e-commerce-survey-2017.html [in Thai]

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Pearson: New York.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Herrera, C. F. & Flavian, C. (2008). Consumer satisfaction: A key factor of consumer loyalty and buying intention of a PDO food product. British Food Journal, 110(9), 865-880.

Kaewmanee, T. & Chiyachantana, C. (2018). The Role of Innovation to the Success of Small and Medium - Sized Home Furniture & Decoration Business. Journal of MCU Peace Studies, 6(2), 606-618. [in Thai]

Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.

Kotler, P. T. & Armstrong, G. (2014). Principle of Marketing (15thed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, P. T. & Keller, K. (2012). Marketing management (14thed.). New York: Pearson Education limited Prentice-Hall.

Leechayakittikorn, B. (2015). Marketing Innovation for Herb Product. The Degree of Master of Science, College of Innovation, Thammasat University. [in Thai]

Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.

Morse, N. C. (1958). Satisfaction in the White Collar Job. Michigan: University of Michigan.

Mullins, L. T. (1985). Management and Organizational Behavior. London: Pitman Publishing.

Naidoo, V. (2010). Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39(8), 1331-1320.

O’Dwyer, M., Gilmore, A. & Carson, D. (2009). Innovative marketing in SMEs: an empirical study. Journal of Strategic Marketing, 17(5), 383-396.

Oliver, R. L. (1977). Satisfaction: A Behavior perspective in the consumer. New York: MaGraw-Hill.

Phanat, N. (2015). A Causal Relationship Model of the Influences of Service Quality and Perceived Value on Trust, Satisfaction, Word of Mouth and Repurchase of Thai Airways International Public Company Limited. Graduate School, Bangkok University. [in Thai]

Prommee, W. (2013). The customer satisfaction of Chao Phraya Express Boat Service. The Degree of Master of Business Administration. Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. [in Thai]

Simon, A. & Petnji Yaya, L. H. (2012). Improving innovation and customer satisfaction through systems integration. Industrial Management & Data Systems, 112(7), 1026 – 1043.

Skogland, I. & Siguaw, J. A. (2004). Are your satisfied customers loyal? ornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 221-234.

Thamvittayapoom, W. (2015). Customer satisfaction and loyalty at gas station in the Bangkok Metropolitan Area. The Degree of Master of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. [in Thai]

Thaweephorn, P. (2015). Factors positively influencing purchase intention of online supermarket A of the customers in Yan Nawa District in Bangkok. The Master of Business Administration, Graduate School, Bangkok University. [in Thai]

The Bureau of Registration Administration. (2018). Population. Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. Retrieved Aug 1, 2018, from https://stat.dopa.go.th/ stat/statnew/upstat_age_disp.php [in Thai]

Throngjit, S. (2016). Factor affecting decision on the online purchasing though e- Marketplace. The Degree of Master of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. [in Thai]

Tirakanun, S. (2008). Research Methodology in Social Sciences: Application Guideline. Bangkok: Chulalongkorn Press. [in Thai]

Wu, L. W. & Wang, W. Q. (2012). Satisfaction and Zone of Tolerance: The Moderating roles of Elaboration and Loyalty Programs. Managing of Service Quality, 22(1), 38-57.

Yosyingyong, K. (2009). Innovation Organization Concept & Process. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)