ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-29

นวัตกรรมการตลาดสู่การขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล, ประสพชัย พสุนนท์

1-14

ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ณฐาพัชร์ วรพงศพัชร์, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, สาลินี ชัยวัฒนพร, เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

30-45

รูปแบบการจัดการการตลาดท่องเที่ยวอาเซียนอย่างมีความได้เปรียบตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยระดับบน

ปริญ ลักษิตามาศ, วุฒิชัย เทพเทียมทัศน์, ศรายุทธ เล็กผลิผล, ชัยพล หอรุ่งเรือง

92-107

การพัฒนาผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยวิธีการนิวโรซายส์ค็อกนิทิฟโค้ชชิ่งสำหรับผู้บริหารระดับต้น

กันตภณ ธรรมวัฒนา, ปรัชญา แก้วแก่น, พีร วงศ์อุปราช, ชนิสรา แก้วสวรรค์

191-204

พหุวัฒนธรรมศึกษากับครูพันธุ์ใหม่

เสาวลักษณ์ เรืองศรี, ประสิทธิ์ ลีปรีชา

234-246