การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed- Method) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับ ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview form) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง ทั้งหมด 432 คน (สอบถาม 417 คน และสัมภาษณ์ 15 คน) ในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคือ จังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ และร้อยเอ็ด สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบ t-test และ One-way ANOVA


ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับกลาง (77%) และระดับดี (21%) ในรายด้านพบว่า มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจดีที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม แต่มีคุณภาพ ชีวิตด้านสุขภาพกายน้อยที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจำตัว การขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แหล่งที่มารายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ การเป็นสมาชิกองค์กร และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Jampaklay, A., Tangchonthip, K., & Richter, K. (2016). The Impact of Internal Migration on Early Childhood Well-Being and Development: Baseline Results of Quantitative and Qualitative Surveys. Bangkok: UNICEF Thailand.

Jampaklay, A., Vapattanawong, P., Tangchonthip, K., Richter, K., Phaiyapai, N., & Prasitprasom, C. (2013). How are Your Children When Their Parents Migrate to the CLAIM Project. Nakhon Pathom: Research Institute Population and Society, Mahidol University. [in Thai]

Jornburom, Y. & Suthawatnatch, S. (2020). Factors. Related to Mental Health Status of the Elderly in Transgenerational Family. Thai Journal of Nursing, 69(3), 20-26. [in Thai]

Kilenthong, W. (2020). The Report of School Readiness for Childhood. Bangkok: Institute for Policy Evaluation and Design (RIPED), University of the Thai Chamber of Commerce. [in Thai]

Kirdruang, P. (2019). Well-Being and Economic Factors of Skipped-Generation Households in Thailand. Bangkok: Thailand Science Research and Innovation (TSRI). [in Thai]

Kwalamthan, W., Ayuwat, D., & Narongchai, W. (2019). Happiness Elementsof Skipped-Generation Families in Rural North-eastern, Thailand. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences, 7(3), 103-115. [in Thai]

Lekfeakfuu, N. & Matcharunboonmee, T. (2018). The Role of Household Condition on Quality Development for Future Labor Force. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF) Press. [in Thai]

Peak, K., Im-em, W., & Tanthanaset, R. (2015). Thai Population Situation Report B.E.2015: The Face of Thai Families of Young Age and Longevity. Bangkok: United Nations Population Fund.

Mahatnirankun, S., Silpakit, P., & Poomphaisanchai, W. (1998). Quality of Life of Thai People in the State of Economic Crisis. Chiang Mai: Suan Prung Hospital. [in Thai]

Mahatnirankun, S., Tantipipatwatanasakul, V., & Poomphaisanchai, W. (1997). Comparison of the Quality of Life Test of the World Health Organization: 100 Indicators and 26 Indicators. Bangkok: Ministry of Public Health. [in Thai]

National Statistical Office. (2013). Survey of Working Conditions of Population in the 3rd Quarter. Bangkok: Office National Statistics. [in Thai]

National Statistical Office. (2016). The 2015 Household Socio-Economic Survey, Whole Kingdom. Bangkok: National Statistical Office. [in Thai]

National Statistical Office. (2019). The 2019 Migration Survey. Bangkok: National Statistical Office. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). Situation Analysis Report Poverty and Inequality in Thailand. Bangkok: Office of the Development Board National Economy and Society. [in Thai]

Rerkrattanaprateep, S. & Songthap, A. (2018). Skipped-generation Households. EAU Heritage Journal Social Science and Humanity, 8(3), 13-19. [in Thai]

Rojpaisarnkit, R. & Kreingkaisakda, W. (2017). Development of Guidelines for Implementation of the Community for Developing Well-being of the Elderly. Journal of the Association of Researchers, 22(1), 81-97. [in Thai]

Secretariat of the Cabinet. (2019). Policy Statement of the Cabinet General Prayut Chan-o-cha Statement to Parliament. Retrieved July 25, 2019, from http://www.soc.go.th/acrobat/history_62.pdf [in Thai]

Sombutboon, J., Prakas, N., & Eiu-Seeyok, B. (2019). Happiness of Thai Elderly in Thailand 4.0. Journal of Phrapokklao Nursing College, 30(2), 219-228. [in Thai]

Srijakkot, J., Silarat, M., Sangsuwan, J., Boonyaleepan, S., & Srisanpang, P. (2016). Quality of Life of Elderly People Who Work in Northeast Socio-Cultural Context. Journal of Nursing and Health Care, 34(2), 41-48. [in Thai]

Srithanee, K. (2017). Relationship between Health Literacy and Quality of the Elderly’s Life at the Central Part of the North-East Thailand. Journal of Health Systems Research, 11(1), 26-36. [in Thai]

Thianlai, K. & Hutaphaed, W. (2019). Distance People: Communication of Skipped-Generation Household. Journal of Social Development, 21(1), 59-75. [in Thai]

Vanichbancha, K. (2001). Statistical principles (6th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]