เผยแพร่แล้ว: 2021-12-24

OPTIMIZE PERFORMANCE DIMENSION FOR BERTHING ARRANGEMENT IN THAILAND MAIN PORT MODEL

Ronnakrit Settadalee, Tanan Kuntasa, Nitsakarn Piyanit, Kittisak Makkawan

102-117

การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ศราวุฒิ โนเลี่ยม, ภาวิน ชินะโชติ, ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์

149-162

กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำาปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

นันทินา ดำารงวัฒนกูล, พรชนก ทองลาด, ศิรญา จนาศักดิ์, จำเนียร มีสำลี, ปิยะรัตน์ ทองธานี, จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์, กรรณิการ์ สายเทพ, กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

255-269