การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ

Main Article Content

ณตา ทับทิมจรูญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
           จากการให้ความสำคัญต่อคนพิการตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งพัฒนาศักยภาพคนพิการและให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคนพิการจึงเป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความพิเศษและแตกต่างไปจาก
นักศึกษาปกติทั่วไป บทความเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญ ความหมายของคนพิการ ประเภทของความพิการ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ แนวทางคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา สื่อการเรียนการสอน องค์ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ปัญหาและอุปสรรคจากความพิการที่มีผลต่อวิถีชีวิตสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถนำแนวคิดต่างๆ ไปปรับใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองและตอบสนองต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติ ส่งเสริมให้คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ มีศักดิ์ศรีสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นและเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Abstract
          The government’s policy has placed an emphasis on the development of the disabled people’s potentials and the capabilities to lead a peaceful life. The management of higher
education, thus, has become one of the major missions for tertiary education institutions, with their awareness towards the preparations of educational management distinctive from the normal instructional practices. The purpose of this article on higher education management for the disabled is, then, to review the significance, definition and types of the disabled; the educational management, trends, quality, standards, and teaching media. Moreover, the focus of study was on the elements in the organization of the environment and facilities needed for the educational management for the disabled, problems and hindrances affecting a higher educational life of the disabled, as well as factors favorable to the management of education and constructive recommendations. Administrators would be able to apply the concepts to the management of education, environment and facilities to meet their particular contexts and to respond to the educational

management required by the National Education Act. As a result, the management would set the same standard as the management of normal students and promote a life of freedom and integrity for the disabled who could become self-reliant and free from dependence on others, as well as the development of human resource essential to the development of the nation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2552). คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสําหรับคนพิการและคนทุกวัย. สำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม2551, จาก www.scc.ac.th/.../academic%5c คู่มือนักเรียนฝ่ายวิชาการ.doc

มูลนิธิเด็กพิการ. (2540). สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2551, จากhttp://www.fcdthailand.org/library/

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย. (2553). แนวทางการจัดการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, จาก www.tddf.or.th/tddf/library/files/doc/library-2006-10-28-123.doc

วัชรา ริ้วไพบูลย์ และคณะ. (2553). ประสบการณ์การทํางานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2555-2559.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.

สาวิตรี ไชยเสิศ. (2549). การศึกษาพิเศษ.สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2551, จาก http://school.obec.go.th/sakeaw/special2/eye2.htm

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2555, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/DWRegis.pdf

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2550). สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2551, จาก Bet.obec.go.th/eqa/images/2008/news/07-08-2551_1.doc

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา. (2546). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551, จาก http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/

อนุชา แพ่งเกษร ณตา ทับทิมจรูญ และวุฒิ คงรักษา. (2553). การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสภาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อคนพิการ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.