เผยแพร่แล้ว: 2014-11-27

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ประเทศไทย

นริศ ธรรมเกื้อกูล, ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, นาวิน มีนะกรรณ

1-17

การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์กับโอการของกิจการเพื่อสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน

กาญจนา สมมิตร, นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์, สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

33-45