กลยุทธ์การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ที่มีผลต่อความผูกพันหมั้นหมาย ในตราสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

กุลรดา พุทธผล
ระพีพร ศรีจำปา

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ของธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ และส่วนประสม ทางการตลาดบริการตามการรับรู้ของลูกค้า และศึกษากลยุทธ์การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ที่มีผลต่อความผูกพัน หมั้นหมายในตราสินค้าแฟรนไชส์ท้องถิ่นทั้งในมุมมองของลูกค้าและผู้ประกอบการ


ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นใน จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทโดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น ใช้กลยุทธ์ การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ในระดับมากและพบว่า กลยุทธ์การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ทั้งมิติการตลาดบน สื่อสังคมออนไลน์ มิติการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์และมิติส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผล ต่อความผูกพันหมั้นหมายต่อตราสินค้าแฟรนไชส์ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกที่พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท้องถิ่นจำนวน 10 ราย มีความเห็นว่ากลยุทธ์การตลาดแฟรนไชส์สมัยใหม่ ทั้ง 3 มิติ ส่งผลต่อความผูกพันหมั้นหมายต่อตราสินค้าแฟรนไชส์ท้องถิ่น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ท้องถิ่นควรปรับกลยุทธ์การตลาดให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เพื่อสร้างความผูกพันหมั้นหมายต่อตราสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Askool, S. & Nakata, K. (2011). A Conceptual Model for Acceptance of Social CRM Systems Based on a Scoping Study. Ai & Society, 26(3), 205-220.

Booms, B. & Bitner, M. J. (1981). Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms. In J. H. Donnelly & W. R. Genrge (Eds.), Marketing of Service (pp. 47-51). Chicago: American Marketing Association.

Charlesworth, A. (2015). An Introduction to Social Media Marketing. New York: Routtledge.

Chen, S. & Lin, C. (2019). Understanding the Effect of Social Media Marketing Activities: The Mediation of Social Identification, Perceived Value, and Satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 140(C), 22-32.

Dann, S. (2010). Redefining Social Marketing with Contemporary Commercial Marketing Definitions. Journal of Business Research, 63(2), 147-153.

Department of Business Development. (2020a). Ministry of Commerce Accelerates the Franchise Standards to Become a Potential One. Retrieved December 22, 2020, from https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417048 [in Thai]

Department of Business Development. (2020b). Search Franchise Business. Retrieved December 20, 2020, from http://franchise.dbd.go.th/th [in Thai]

Fauscette, M. (2016). Observations, Opinions and Analysis of Emerging Trends in Business Software. Retrieved September 1, 2020, from http://www.mfauscette.com/

Fernandes, T. & Moreira, M. (2019). Consumer Brand Engagement, Satisfaction and Brand Loyalty: A Comparative Study between Functional and Emotional Brand Relationships. Journal of Product & Brand Management, 28(2), 274-286.

Hollebeek, L., Glynn, M., & Brodie, R. (2014). Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 149-165.

Hollebeek, L. (2011). Exploring Customer Brand Engagement: Definition and Themes. Journal of Strategic Marketing, 19(7), 555-573.

Kitiveshpokawat, P. (2010). What is Franchise? Retrieved September 1, 2020, from http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=48 [in Thai]

Lapsathaporn, W., Ungphakorn, T., & Wongkhae, K. (2019). Effect of Franchise Management Strategies on Organizational Success of Franchise Businesses in Thailand. Kasetsart Applied Business Journal, 13(18), 41-52. [in Thai]

Lerdsuwankij, O. & Siripornmongkol, R. (2011). Marketing 2.1: How to Apply Social Media to Match the Job? Bangkok: Jupitus. [in Thai]

Local Fame. (2020). Franchise Marketing Strategy for Your Small Business. Retrieved December 22, 2020, from https://localfame.com/franchise-marketing-strategy-for-your-small-business/

Luenendunk, M. (2019). Additional Elements of Marketing Mix. Retrieved September 1, 2020, from https://www.cleverism.com/7ps-additional-aspects-marketing-mix/

Malthouse, E., Haenlein, M., Skiera, B., Wege, E., & Zhang, M. (2013). Managing Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 270-280.

O’Reilly, K. & Paper, D. (2009). Stakeholder Perceptions Regarding e-CRM: A Franchise Case Study. The International Journal of an Emerging Tran’s Discipline, 12, 191-215.

Ratanachueskul, S. (2018). Two Shadows Theory in Franchise Business. Ramkhamhaeng Law Journal, 7(2), 48-68. [in Thai]

Rugsapram, A., Phuwithayathorn, T., & Longprasert, S. (2018). The Relationship between the Serviced Quality and Value Creation with Brand Loyalty on Brand Equity of the Franchise Coffee Shops in Maung District, Suratthani Province. Journal of Management Sciences, 5(2), 155-174. [in Thai]

Sakukritteenun, K. & Weerakit, N. (2018). The Usage of Social Media for Marketing of 4-5 Star Independent Hotels in Changwat Phuket, Thailand. Veridian E-Journal (Thai Version in the Fields of Humanities, Social Sciences and Arts), 11(3), 345-362. [in Thai]

Shoosanuk, A., Rojchotikul, T., & Shoosanuk, C. (2014). Influence of Marketing Mix on Perceived Values, Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Tomchic’s Store. Panyapiwat Journal, 6(1), 18-32. [in Thai]

Sonmanee, K., Piriyakul, R., & Skulitsariyaporn, C. (2016). The Influence of the Advantage of Franchisor Justice, Support and Franchisor Brand Image on the Success of the Fresh Roasted Coffee Franchise Business in Thailand. Panyapiwat Journal, 8(2), 11-24. [in Thai]

Techanirattisai, V. & Tunpow, K. (2019). Service Marketing Mix (7p’S) Strategic Affecting of Success the Premium Coffee Shop’S Franchise in Bangkok and Metropolitan Area. Journal of MCU Peace Studies, 7(6), 1741-1754. [in Thai]

Thai Franchise Center. (2020). Comparison of the Number of Thai Franchise Businesses from 2008-2020. Retrieved September 1, 2020, from http://www.thaifranchisecenter.com/stats/newfranchise_stats.php [in Thai]

Wu, Chih-Wen. (2015). Antecedents of Franchise Strategy and Performance. Journal of Business Research, 68(7), 1581-1588.