การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการบริการของร้านอาหาร ในสภาวะการเกิดโรคระบาดใหญ่

Main Article Content

ฐิตารีย์ ศิริมงคล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการบริการของร้านอาหารใน สภาวะการเกิดโรคระบาดใหญ่ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บ ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Questionnaire) กับผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 214 คน โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณภาพการบริการของร้าน อาหารในสภาวะการเกิดโรคระบาดใหญ่ มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเอาใจใส่ ความมั่นใจ และการตอบสนอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเชื่อถือได้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านสุขอนามัย องค์ประกอบที่ 4 ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 2.927 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 2 ค่า P-value มีค่าเท่ากับ .231 ค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.463 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .993 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .965 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .997 ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .047 และ ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .009

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bank of Thailand. (n.d.). Northeast Economic Structure. Retrieved November 25, 2020, from https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/NorthEastern/EconomicReport/Pages/Eco_Press_Report_Structure.aspx# [in Thai]

Barber, N. & Scarcelli, J. M. (2010). Enhancing the Assessment of Tangible Service Quality through the Creation of a Cleanliness Measurement Scale. Managing Service Quality, 20(1), 70-88. https://doi.org/10.1108/09604521011011630

Burusnukul, P, Binkley, M., & Sukalakamala, P. (2011). Understanding Tourists’ Patronage of Thailand Foodservice Establishments. British Food Journal, 113(8), 965-981. https://doi.org/10.1108/00070701111153733

Business Information Division, Department of Business Development. (2017). Restaurant Business/Restaurant. Retrieved April 1, 2020, from https://www.dbd.go.th/download /document_file/Statisic/2560/T26/T26_201703.pdf [in Thai]

Cha, S. S., Park, C., & Wang, X. (2019). A Cross-National Study on Restaurant Attributes between Korea and China. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 13(2), 167-182. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-06-2018-0076

Durongdumrongchai, T., Nitiwattana, C., & Thongkam, M. (2019). Service Quality Influencing on Loyalty in Context of Fitness Center: A Conceptual Model and Propositions. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 13(3), 108-119. [in Thai]

Electronic Transactions Development Agency. (2020). ETDA Revealed Thai People Use the Internet Increased by an Average of 10 Hours and 22 Minutes in 2019, Generation Y is the Champion for Five Years in a Row. Retrieved November 25, 2020, from https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ [in Thai]

George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 11.0 Update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Giritlioglu, I., Jones, E., & Avcikurt, C. (2014). Measuring Food and Beverage Service Quality in Spa Hotels: A Case Study in Balıkesir, Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(2), 183-204. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2012-0049

Ha, F. & Fang, S. C. (2012). The Effects of Dining Atmospherics on Behavioral Intentions through Quality Perception. Journal of Services Marketing, 26(3), 204-215. https://doi.org/10.1108/08876041211224004

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London: Prentice Hall International.

Jamornman, U. (1980). Factor Analysis. Bangkok: Department of Educational Research, Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Jungtrakul, S. (2020). Announcement of the Khonkaen Contagious Disease Committee on Surveillance Measures Prevention and Control of Contagious Coronavirus 2019 (COVID-19), Khonkaen Province (No. 4). Retrieved April 10, 2020, from http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/COVID19/ COVID_DOC/ COVID19-4.pdf [in Thai]

Kukanja, M., Planinc, T., & Jakulin, T. J. (2020). Restaurant Managers’ Perceptions of Service Quality: The Mediating Role of Restaurant Size and Seating Capacity. International Journal for Quality Research, 14(1), 237-252. https://doi.org/10.24874/IJQR14.01-15

Parasuraman, A., ZeithamI, V. A., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(Fall), 41-50.

Parasuraman, A., ZeithamI, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(Spring), 12-40.

Planning and Budget Division, Khon Kaen Province Administration Organization. (2020). Society and Government. Retrieved November 25, 2020, from http://www.kkpao.go.th/dep/kkpao_plan/E-PlanData/?mod=index&file=datacat2-2 [in Thai]

Posttoday Domestic News Team. (2014). Thai Education is at ICU! If There is No Rush to SolveProblems, then the Disaster will Happen. Retrieved November 25, 2020, from https://www.posttoday.com/politic/report/322526 [in Thai]

Prakash, A. & Mohanty, R. P. (2013). Understanding Service Quality. Journal of ProductionPlanning & Control: The Management of Operations, 24(12), 1-16.

Ramseook-Munhurrun, P. (2012). Perceived Service Quality in Restaurant Services: Evidence from Mauritius. International Journal of Management and Marketing Research, 5(3), 1-14.

Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online 2003, 8(2), 23-74.

Suwannatat. P. (2020). Covid-19 Created a Crisis of Confidence, Thai People Postpone Spending Due to Uncertainty of the Economic and Financial Situation. Retrieved April 20, 2020, from https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2560/T26/T26_201703.pdf [in Thai]

Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. Cited in Siddiqui, K. (2013). Heuristics for Sample Size Determination in Multivariate Statistical Techniques. World Applied Sciences Journal, 27(2), 285-287. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.27.02.889

Worldometer. (2020). Covid-19 Coronavirus Panademic. Retrieved November 25, 2020, from https://www.worldometers.info/coronavirus/?

Yu, X., Liu, C., Wang, H., & Feil, J. H. (2020). The Impact of COVID-19 on Food Prices in China: Evidence of Four Major Food Products from Beijing, Shandong and Hubei Provinces. China Agricultural Economic Review, 12(3), 445-458.