ศักยภาพมัคคุเทศก์ไทยในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

อภิไทย แก้วจรัส

บทคัดย่อ

จากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ทำให้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ และรูปแบบการท่องเที่ยว ทำให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นเสมือนอาชีพที่เป็นต้องการของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปัญหาที่พบชัดเจนคือ มัคคุเทศก์ไทยขาดทักษะทางด้านภาษา และมีจำ นวนไม่เพียงพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของการเป็นมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำ เสนอศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาในการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาและจุดประสงค์ของมัคคุเทศก์ไทย ความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว สาเหตุที่ทำให้มัคคุเทศก์เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณสมบัติของการเป็นมัคคุเทศก์ คุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์ยุคศตวรรษที่ 21 จริยธรรมของมัคคุเทศก์ในศตวรรษที่ 21 บทบาทของมัคคุเทศก์ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการปรับตัวของมัคคุเทศก์ไทยเพื่อให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นในศตวรรษที่ 21 มัคคุเทศก์จะต้องมีความหลากหลายในทักษะต่างๆ ดังเช่น การเรียนรู้ภาษาที่สาม (นอกจากเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีความรู้ลึกซึ้งรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และประเพณีโดยรวม รวมทั้งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับการบรรยาย และการนำ เสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการอย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศ จึงควรพัฒนามัคคุเทศก์ไทยให้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนในทักษะที่จำ เป็นและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Ababneh, A. (2016). Tour Guides and Job Related Problems, Analysis and Evidence from Jordan. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 18(2), 1-18.

Ababneh, A. (2017). Tour Guides and Heritage Interpretation: Guides’ Interpretation of the Past at the Archaeological Site of Jarash, Jordan. Journal of Heritage Tourism, 13(3), 257-252.

Adventure Travel Trade Association. (2017). Guide Qualification Performance Standard. Retrieved March 1, 2021, from https://cdn.adventuretravel.biz/wp-content/uploads/2015/09/ATTA_AdventureTravelGuideStandard-A4_04SEP15R009.pdf

Alazaizeh, M., Malek, M., Jamaliah, M., Mgonja, J., & Ababneh, A. (2019). Tour Performance and Sustainable Visitor Behavior at Cultural Heritage Sites. Journal of Sustainable Tourism, 27(11), 1708-1724. ้https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1658766

Al-Okaily, N. (2021). A Model for Tour Guide Performance. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Advance Online Publication. https://doi.org/10.1080/15256480.2021.1905584

Black, R. B. & Chen, H. (2019). Exploring Theoretical Engagement in Empirical Tour Guiding Research and Scholarship 1980-2016: A Critical Review. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(1), 95-113.

Chaleachorn, N. & Wongphan, C. (2019). The Desirable Characteristics of Thai Tourist Guide to Enter the ASEAN Community in Perspective of Tourism Business Operators in Bangkok. Journal of Rattana Bandit University, 14(1), 1-14. [in Thai]

Chareonwongsak, K. (2020). ASEAN and Globalization: Thai Tourist Guides’ Adaptations. Retrieved January 12, 2020, from https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/50602

Chen, H., Weiler, B., & Black, R. (2018). Exploring Knowledge-building in Tour Guiding Research: A Content Analysis of Empirical Papers on Tour Guiding 1980-2015. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 59-67.

Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.

Dabut, R. (2019). How to Create Educational Media for Principle of Tourist Guide Subject. Bangkok: Phetkasem Management Technological College. [in Thai]

Department of Tourism. (2020). Regulation of the Commission of Tourism Business and Guide on the Standards of Tourism Business Operation and Standards for the Performance of Duties of Tour Guides and Tour Leaders. Retrieved January 12, 2020, from https://www.dot.go.th/new/inform/detail/2785 [in Thai]

Gali, N. & Camprubi, R. (2020). Guiding: A Comprehensive Literature Review. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 20(4), 317-334.

Hansen, A. H. & Mossberg. L. (2017). Tour Guides’ Performance and Tourist’ Immersion: Facilitating Consumer Immersion by Performing a Guide Plus Role. Scandinavian Journal and Tourism, 17(3), 259-278.

Howard, J., Smith, B., & Twaithes, J. (2001). Investigating the Roles of the Indigenous Tour Guide. Journal of Tourism Studies, 12(2), 32-39

Jajakula, N. (2011). Tourism Industry: Tourism Industry and Tour Guiding (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Jelena, F. (2018). Outdoor Guiding as Hospitality Work. Annals of Tourism Research, 73, 197-199.

Jittangwattana, B. & Kaewkham, P. (2015). Tour Business. Nonthaburi: Fernkaluang Printing and Publishing Limited Partnership. [in Thai]

Kosol, O. & Suttawet, C. (2014). Sustainable Tourism Management for Supporting ASEAN Economic Community. Journal of Politics and Governance, 4(1), 220-232. [in Thai]

Limsakunwanich, R. (2019). Characteristics of Outbound Tourist Guides Required by Thai Tourists. Bangkok: Dhonburi Rajabhat University. [in Thai]

Ministry of Tourism & Sport. (2020). Tourism Statistic Report. Retrieved January 15, 2020, from https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411 [in Thai]

Nation Scout Organization of Thailand. (2020). Guide Scout. Retrieved January 12, 2020, from https://pubhtml5.com/tlvd/gaca [in Thai]

Nejmeddin, A. I. (2020). The Importance of Tour Guides in Increasing the Tourists at a Tourist Destination. Polytechnic Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1), 18-23. https://doi.org/10.25156/ptjhss.v1n1y2020.pp18-23

Nuansra, M., Sukpetch, K., Seanyen, T., & Chiangkatol, W. (2018). The Potential of Thai Tourist Guides and Promoting the Increase of Revenue from Tourists. Journal of International and Thai Tourism, 14(1), 1-16. [in Thai]

Phakprakphai, C. & Chaiya, P. (2017). A Study on Relationships between the Types of Leaderships on Thai Tourist Guides’ Potentials. Veridian E-Journal Silapakorn University, 10(1), 219-232. [in Thai]

Pond, K. (1993). The Professional Guide-Dynamics of Tour Guiding. New York: John Wiley & Sons Inc.

Pongyat, C. & Pocharee, L. (2018). The Competency of Tour Guide Affecting the Strength of Preference of Vietnamese Tourists in Ubonratchathani Province. Journal of Mahasarakham University, 50(14), 174-180. [in Thai]

Prawatmuang, R. (2017). The Strategies for Local Wisdom, Identity and Lanna Cultural for Self-Suffiency Economy in Hotel Business Management. Bangkok: Rajaphat Suan Dusit. [in Thai]

Professional Tourist Guide Association of Thailand. (2020). Background of Tourist Guide. Retrieved January 15, 2020, from https://pegthaiguides.com

Pummanee, T. (2014). Tourism Industry. Bangkok: Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Saechan, W. (2017). The Skills of Thai Tour Guides Who Take Care Chinese Tourists’ in Case Study Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The 4th Neu National and International Conference 2017. Khonkaen: North Eastern University. [in Thai]

Somnuxpong, S. (2018). Trend and Tourism Marketing 4.0 in Thailand. Veridian E-Journal Silapakorn University, 10(3), 2055-2068. [in Thai]

Sucharinphong, P. (2011). Tour Guiding. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Suwanpimon, K. (2013). Principle of Tour Guide. Bangkok: Seangdow. [in Thai]

Udomdhammabhakdi, K. (2014). Quality Promotion and Protection Career Tour Guides in the Travel Industry of Thailand. Thesis in Master of Arts Program in International Trade and Law and Economics, Thammasat University, Bangkok. [in Thai]

Varakulwit, S. (2015). Tourism Industry. Bangkok: Waewvow Printing. [in Thai]

Wannathanom, C. (2019). Principle of Tourist Guide and Tour Leader (3rd ed.). Bangkok: Seangdow. [in Thai]

Weiler, B. & Black, R. (2015). The Changing Face of The Tour Guide: One-Way Communicator to Choreographer to Co-Creator of The Tourist Experience. Tourism Recreation Research, 40(3), 364-378. https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1083742

Wongsawat, S. (2014). Guidelines of The Tourist Guide Potential Development toward Thai Tourist Guide Standard and ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals ACCSTP (A Case Study of Koh Samui, Surat Thaini). Thesis in Master’s Thesis of Tourism Management, Prince of Songkhla University, Songkhla. [in Thai]

Wongsirichat, N. (2019). Problems and Solution for Tourist Guides Working with Chinese Tourist. Retrieved January 12, 2020, from http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/57930265.pdf [in Thai]

World Tourism Organization. (2020). Tourism towards 2030 Global Overview. Retrieved January 15, 2020, from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414024

Zillinger, M., Jonasson, M., & Adolfsson, P. (2012). Guided Tours and Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(1), 1-7.