แนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Main Article Content

สายฝน เสกขุนทด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา และ 2) สังเคราะห์ข้อมูล การระดมสมองและนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 49 คน เลือกแบบเจาะจง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จำนวน 9 คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการระดมสมอง และแบบประเมินและรับรองแนวทางการพัฒนาตนเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสังเคราะห์ข้อมูลการระดมสมองโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูงทุกกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตนเองกับสภาพสังคม 2) กลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหา และ 3) กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์ ส่วนผลการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 “Self Development” ประกอบด้วย การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (S) การมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (E) การมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (L) การทัศนศึกษา (F) เปิดเวทีการสนทนา (D) การพยายาม (E) การมีวิสัยทัศน์ (V) การประเมินผลตนเอง (E) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (L) การเรียนรู้ออนไลน์ (O) การพัฒนาตนเองแบบโครงงาน (P) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (M) กระตือรือร้น (E) ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น (N) และการบริหารจัดการเวลา (T)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantamart, P., & Isarankura Na Ayudhaya, W. (2015). A study of teaching skills of social studies teachers for the 21st century learning in world-class standard secondary schools. OJED, 10(4), 612-624. [in Thai]

Educational Testing Service. (2002). Digital transformation a framework for ICT literacy. Educational Testing Service.

Fakkao, S., & Singharaj, A. (2020). Teacher as instructional designer in 21st century. Panyapiwat Journal, 12(2), 302-315. [in Thai]

Joungtrakul, J., & Ferry, K. N. (2020). Mixed Methods Research (MMR): Choosing among seven MMR designs. NRRU Community Research Journal, 14(1), 1-14. [in Thai]

Kumvang, W., & Jaichalad, N. (2017). Guideline of 21st century skills for Phitsanulok secondary educational service area office. Lampang Rajabhat University Journal, 6(1), 129-138. [in Thai]

Maytwin, P. (2016). 21stCentury skill & entrepreneurship for new generations. Medium. https://medium.com/base-the-business-playhouse

Megginson, D., & Pedler, M. (1992). Self-development a facilitator’s guide. Graw-Hill.

Ministry of Education. (2009). Basic education core curriculum, B.E. 2551. Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Noppakit, S. (2018). Organizing activities to develop life skills in the 21st century. Journal of Research and Curriculum Development, 8(1), 53-66. [in Thai]

Office of the Education Council. (2017). Thailand educational plan B.E. 2017-2037. Prikwarn Graphic. [in Thai]

Panich, W. (2012). A way to create learning for students in the 21st century. Tathata Publication. [in Thai]

Partnership for 21st Century Skills. (2013). Framework for 21st century learning. Battelle for Kids. https://www.battelleforkids.org/networks/p21

Phimolsathien, T. (2017). Innovation and human resource management: A case study of fashion luxury entrepreneurs in Thailand. Journal of Politics, Administration, and Law, 9(3), 199-233. [in Thai]

Pojanapanichkul, P. (2013). The efficiency development of a person. Prachin.RU www.prachin.ru.ac.th/บทความ%20การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน.pdf [in Thai]

Saiyos, L., & Saiyos, A. (1995). Educational research techniques (5th ed.). Suweeriyan. [in Thai]

Sarnrattana, W. (2013). A new paradigm in education, a case of perspective on 21st century education. Thippayawisuth. [in Thai]

Sinlarat, P. (2014). 21st Century skill, must step away from the trap of the west. Dhurakij Pundit University. [in Thai]

Siriluk, W., Prachanban P., & Parnichparinchai, T. (2014). Indicators development of student’s skill in the 21st century. Journal of Education Naresuan University, 16(4), 155-165. [in Thai]

Srisa-ard, B. (2002). Introduction to research (7th ed.). Suweeriyasan. [in Thai]

Suanplang, P. (2012). Future trends of information technology. In S. Chaloeysap (Ed.), Information Technology (p. 218). Suan Dusit Rajabhat University. [in Thai]

Thanormchayathawat, B., Vanitsuppavong, P., Niemted, W., & Portjanatanti, N. (2016). 21st Century skills: A challenge for student development. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 208-221. [in Thai]