เผยแพร่แล้ว: 2022-08-15

นวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทย

เพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม, ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

193-205

การสร้างสมรรถนะการจัดการของผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข

326-343