การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในย่านเมืองเก่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

นครินทร์ น้ำใจดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเชียงราย ในการนำไปออกแบบและพัฒนาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 2) เพื่อพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเชียงรายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสำรวจแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเจ้าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและนักวิชาการด้านการออกแบบ จำนวน 13 คน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรม และแนวทางการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์เมืองเก่าเชียงราย


ผลการศึกษา 1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญในย่านเมืองเก่า 3 ประเภท สาขามนุษยศาสตร์ประเพณีท้องถิ่น 17 เทศกาล สาขาศิลปะ และการช่างฝีมือ 2 ประเภท คือ การวางผังเมืองเชียงราย และอาคารการค้า สาขาคหกรรมศิลป์ ภูมิปัญญาอาหารจีนแคะ 2) การพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าเชียงราย ได้คัดเลือกอาคารร้านซีเปียวพาณิชย์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ จำนวน 2 ชิ้น คือ 1) ถุงบรรจุภัณฑ์ ออกแบบด้วยการใช้สี รูปแบบตัวอักษรที่ปรากฏบนแผ่นป้ายของร้าน 2) กล่องบรรจุภัณฑ์ออกแบบภายใต้การนำรูปทรงของอาคารร้านซีเปียวพาณิชย์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นแห่งแรกในย่านเมืองเก่าเชียงราย และเป็นอาคารไม่กี่หลังที่ยังคงหลงเหลือในย่านเมืองเก่าเชียงรายในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anupongsanukul, N. (2020, January 14). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. Hakka food Entrepreneur in Chiang Rai Old City. Chiang Rai Province. [in Thai]

Arvorn, C. (2019). Photographer of the Lampang Group, 1932-1961: Searching for new issues in art history. Damrong Academic Journal, 18(2), 33-60. [in Thai]

Chakmool, P. (2019, September 5). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. Sample Group Selling Cultural Products Chiang Rai Walking Street. Chiang Rai Province. [in Thai]

Cuber, J. F. (1968). Sociology: A synopsis of principles. Appleton-Century-Crofts. Donnet, T. (2019, September 16). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. Director of Religious Promotion Group Arts and culture. Chiang Rai Provincial Cultural Office.

[in Thai]

Food Intelligence Center Thailand. (2020). Sino-Portuguese packaging. http://fic.nfi.or.th/technologyandinnovation-detail.php?smid=6 [in Thai]

Hanphiphat, P. (2017, August 23). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. Owner of Baan Norn Plearn Hotel. Chiang Rai Province. [in Thai]

Jamjit, C. (2000). Chiang Rai City record. Chainarai. [in Thai]

Lertchanrit, T. (2011). Cultural resource management (2nd ed.). Sirindhorn Anthropology Center (Public Organization). [in Thai]

Lipe, W. D. (1984). Value and meaning in cultural resources approaches to the archaeological heritage. Cambridge University.

Muangkram, J. (2012). The study of western architecture in Chiang Rai under the roles of American Presbyterian missionaries [Master’s thesis]. Silpakorn University. [in Thai]

Namjaidee, N. (2020). Survey and study of important cultural resources in the district area Chiang Rai old town Mueang District Chiang Rai Province. Journal of Social Academic, 13(1), 37-47. [in Thai]

Onaree, N. (2017). The merger of cultural assets in packaging design of souvenirs from Japan. Journal of Information, 16(2), 31-40. [in Thai]

Phetsuriya, N. (2014). Preference study of Lampang old city shophouses’ façades. Journal Environment Design, 1(1), 1-14. [in Thai]

Praicharnjit, S. (2010). 10 Years of community archeology: Commemoration of the merit making anniversary of the first decade of the Debras event in the community archeology, 1999-2010. Community Archeology Development Study Center. [in Thai]

Prapattong, P. (2019, July 21). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. Director of the Mekong River Museum Mae Fah Luang University. Chiang Rai Province. [in Thai]

Pruekpongsawalee, C. (2020, March 18). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. The 3rd Generation Heir, the Xibiao’s Bakery & Café. Chiang Rai province. [in Thai]

Puangpanya, B. (2016). Management approach for enhancing the cultural commodity. Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 1(1), 80-101. [in Thai]

Ruaysaen, R. (2020). Chiang Rai driving into a creative city. MFU. https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/7250.html [in Thai]

Rujiphon, S. (2020, March 14). Interview by N. Namajaidee [Tape recording]. The 2nd Generation Heir, the Xibiao’s Bakery & Café. Chiang Rai Province. [in Thai]

Sukkay, S. (2020). Factors affecting the management of cultural landscape in Chiang Rai old city. In Conference and the 5th Architectural Art and Architecture Creation in the Emerging Era (pp. 389-400). Faculty of Architecture Naresuan University. [in Thai]

Sunthi, W. (2013). Route management for learning historical and culture, Chiang Rai municipality, Chiang Rai Province [Master’s thesis] Chiang Mai University. [in Thai]

Teekhachunhatean, R. (1989). Economic, political, social and cultural, changes in ethnic villages: A case study of Tai Nyo, Ban Phon. Khon Kaen University. [in Thai]

Wanichakorn, A. (2016). Local product design. Chulalongkorn press. [in Thai]

White, L. (2007). The evolution of culture: The development of civilization to the fall of Rome. Left Coast.

Wisudthiluck, S. (2015). Creative tourism. Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). [in Thai]