การสร้างสมรรถนะการจัดการของผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
จันทนา แสนสุข

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันภาคเกษตรกำลังเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงทำให้การพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรต้องมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยบทความนี้ได้นำแนวคิดสมรรถนะการจัดการมาเชื่อมโยงกับแนวคิดผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่มีสมรรถนะการจัดการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 2) การจัดการความมั่นคงทางการเงิน 3) การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 4) การจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดศักยภาพการจัดการ การผลิตเชิงรุก ความสามารถเชิงพลวัติเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพการตอบรับจากลูกค้า และความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999a). Learning orientation, market orientation, and innovation: Integrating and extending models of organizational performance. Journal of Market-Focused Management, 4, 295-308

Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999b). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-427.

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2001). A multidimensional model of venture growth. The Academy of Management Journal, 44(2), 292-303.

Boso, N., Story, V. M., & Cadogan, J. W. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Journal of Business Venturing, 28(6), 708-727.

Buathong, S., & Bangchokdee, S. (2015). Use of financial and non-financial performance measures within contingency theory. Journal of Accounting Profession, 11(31), 63-79. [in Thai]

Carton, R. B., & Hofer, C. W. (2006). Measuring organizational performance: Metrics for entrepreneurship and strategic management research. Edward Elgar Publishing.

Chandler, G. N., & Hanks, S. H. (1994). Market attractiveness resource-based capabilities, venture strategies and venture performance. Journal of Business Venturing, 9(4), 331-349.

Chanhom, P., Manlikamat, R., & Phuttharee, A. (2011). Thai labor shortage: Problem condition, cause, and solution. Senate. http://w3c.senate.go.th/pictures/comm/57/file_1343115661.pdf [in Thai]

Choengchumpithak, N. (2013). Influence of marketing competitive potentials and effective of customer response to performance of pharmaceutical business in Thailand [Master’s thesis]. Silpakorn University. [in Thai]

Chuckpaiwong, R., & Virunra, B. (2020). Characteristics of successful entrepreneurs for Thailand 4.0: Thailand medium enterprises in agricultural processing business. Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 7(1), 118-127. [in Thai]

Combs, J. G., Russell Crook, T., & Shook, C. L. (2005). The dimensionality of organizational performance and its implications for strategic management research. Research Methodology in Strategy and Management, 2(5), 259-286.

Choonhavejsakul, A., Laksitamas, P., & Horungrueng, C. (2019). The effects of creative marketing and Thai tourism content advertising on the purchase intentions of Chinese, Japanese, South Korean generation Y tourists. Silpakorn University Journal, 39(1), 75-92. [in Thai]

Cruz, C., & Nordqvist, M. (2012). Entrepreneurial orientation in family firms: A generational perspective. Small Business Economics, 38, 33-49.

De Wolf, P., & Schoorlemmer, H. (2007). Exploring the significance of entrepreneurship in agriculture. Ackerstrasse, Research Institute of Organic Agriculture FiBL.

Dimitratos, P., Liouka, I., & Young, S. (2014). A missing operationalization: Entrepreneurial competencies in multinational enterprise subsidiaries. Long Range Planning, 47(1-2), 64-75.

Dulyasatien, W. (2015). Factors affecting the performance of large hotels business in Thailand: The empirical study of Centara hotels [Doctoral dissertation]. Silpakorn University. [in Thai]

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121.

Frederick, H., Kuratko, D. F., & O’Connor, A. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, practice (4th ed.). Cengage Learning Australia.

Furr, N. (2011). #1 Cause of startup death? Premature scaling. Forbes. https://www.forbes.com/sites/nathanfurr/2011/09/02/1-cause-of-startup-death-premature-scaling/#6ba9dec21fc9

Gimiene, I. (2013). Knowledge management influence on innovation: Theoretical analysis of organizational factors. In The 14th European Conference on Knowledge Management (pp. 877-885). Kaunas University of Technology.

Griffin, J. (1995). Customer loyalty: How to earn it, how to keep it. Lexington Books.

Guan, J. C., Yam, R. C. M., Tang, E. P. Y., & Lau, A. K. W. (2009). Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China. Research Policy, 38(5), 802-812.

Hasitpanichkul, N., & Jadesadalug, V. (2014). The impacts of the pharmacy accreditation development according to the pharmacy council standards towards customer response, competitiveness, and performance of pharmacies in Nakhon Pathom. Journal of

Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 7(1), 1-20. [in Thai]

Hoque, N., Mamun, A., & Ahshanul Mamun, A. M. (2014). Dynamics and traits of entrepreneurship: An Islamic approach. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 10(2), 128-142.

Huang, K. F., Dyerson, R., Wu, L. Y., & Harindranath, G. (2015). From temporary competitive advantage to sustainable competitive advantage. British Journal of Management, 26(4), 617-636.

Hunt, S. D. (2007). Economic growth: Should policy focus on investment or dynamic competition. European Business Review, 19(4), 274-291.

HRNOTE.ASIA. (2019). POSDC: Classic management principles that still help increase organizational efficiency in today’s era. https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdcmanagement-concept/

Jancharoenphon, J., & Jadesadalu, V. (2015). The impact of entrepreneurial orientation and market orientation on customer response and competitive advantage of drugstore, Nakhon Pathom. Veridian E-Journal, 8(1), 1176-1191. [in Thai]

Kampheangphet, M. (2017). Development model of establishing smart farmer in organic farm business of Thailand 4.0 [Doctoral dissertation]. Silpakorn University. [in Thai]

Karnsawai, F., Pooncharoen, N., & Charmonman, W. (2011). The study of successful characteristics of hotel business entrepreneurs in the lower northern provinces of Thailand. MIS Journal of Naresuan University, 7(1), 39-50. [in Thai]

Khanna, R. B. (2007). Production operations management. Prentice-Hall of India Pvt.

Kijruangroj, W., & Jadesadalug, V. (2016). The impact of customer relationship management on customer responsiveness and business performance of electronic commerce in Thailand. Journal of Accountancy and Management, Mahasarakham University, 8(2), 53-66. [in Thai]

Kittiwutikrai, M., & Chaisawaneeyakorn, M. (2015). The effects of risk management on the work success of small and medium enterprises in Mukdaharn Province. Humanity and Social Science Journal, 6(1), 105-118. [in Thai]

Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-397.

Kohli, A. K., Jaworski, B. J., & Kumar, A. (1993). MARKOR: A measure of market orientation. Journal of Marketing Research, 30(4), 467-477.

Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). Prentice-Hall.

Kwankaew, J. (2011). The impact of production and operation management in benefit of automotive part manufacturing company: A case study of Thai Arrow Products Co., Ltd. [Master’s thesis]. Srinakarinwirot University. [in Thai]

Maesincee, S. (2016). Edit code “Thailand 4.0” creating a new economy, crossing the middle income trap. Thairath. https://www.thairath.co.th/content/613903 [in Thai]

Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.

Ministry of Industry. (2016). Thailand industrial development strategy 4.0 for 20 years (2017-2036). http://www.industry.go.th/psd/index.php/2016-05-02-05-17-59/item/10820-4-0-20-2560-2579 [in Thai]

Musika, K., Methiyothin, S., & Wiroonrat, B. (2019). Thai farmer debt management. Journal of MCU Peace Studies, 7(1), 111-124. [in Thai]

Nakhon Ratchasima Chamber of Commerce. (2018). Business competition. http://www.ncc.or.th/web2014/index.php/eco-news/1092-2018-03-07-03-38-23 [in Thai]

Navarro-Garcia, A., Rey-Moreno, M., & De Lima, P. D. B. P. (2018). Competitive advantages as a complete mediator variable in strategic resources, dynamic capabilities and performance relations in the car sales sector. Journal of Business, Universidad Del Pacífico (Lima,

Peru), 10(1), 24-37.

Ninaroon, P. (2017). The causal relationship and effect of migrants worker management capability: An empirical evidence of small and medium enterprises in Samutsakorn Provinces [Doctoral dissertation]. Silpakorn University. [in Thai]

Nwokah, N. G., & Ahiauzu, A. I. (2008). Managerial competencies and marketing effectiveness in corporate organizations in Nigeria. Journal of Management Development, 27(8), 858-878.

Office of the National Economics and Social Development Council. (2011). The eleventh national economic and social development plan (2012-2016). Office of the Prime Minister. [in Thai]

Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2019). Final report (Strategies and action plans for small and medium enterprises promotion in agricultural industry). https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20191022060242.pdf [in Thai]

Panyaroj, S. (2013). Creative marketing. TPA News Journal, 119(7), 43-44. [in Thai]

Patel, N. (2015). How to avoid the premature scaling death trap. Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/article/245603

Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm. Basil Blackwell.

Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.

Pham, T. S. H., & Ahammad, M. F. (2017). Antecedents and consequences of online customer satisfaction: A holistic process perspective. Technological Forecasting and Social Change, Elsevier, 124, 332-342.

Phungphol, W. (2018). Business cognitive ability of new generation entrepreneur for Thai SMEs towards business performance in Thailand 4.0 [Doctoral dissertation]. Silpakorn University. [in Thai]

Potjanajaruwit, P. (2019). The business performance efficiency of startup in Thailand. Journal of the Association of Researchers, 24(1), 99-111. [in Thai]

Prachumthong, W., & Wongrat, K. (2017). Performance competency of heads of production line and organizational effectiveness of canned fruit juice production companies in Prachuap Khiri Khan Province. Research and Development Journal, 9(9) 136-151. [in Thai]

Promkan, R. (2018). Lean thinking agriculture and management according to lean thinking. Nakhon Lampang Buddhist Coll’s Journal, 7(2), 407-418. [in Thai]

Rachtachart, T. (2017). The element factors influence dynamic capability of it system integrator and it services organization in Thailand [Master’s thesis]. Thammasat University. [in Thai]

Rambe, P., & Makhalemele, N. (2015). Relationship between managerial competencies of owners/managers of emerging technology firms and business performance: A case of internet cafés in Mangaung Province in South Africa. International Business & Economics

Research Journal, 14(4), 677-690.

Ratanavararak, L., Chantarat, S., Rittinon, C., Boontida, S., Unahalekhaka, A., Chinnachodteeranun, R., & Pantakua, K. (2019). Digital technology to improve the quality of life of Thai farmers. aBRIDGEd, Making Research Accessible, Puey Ungphakorn Institute for Economic Research. https://www.pier.or.th/?abridged=digital-technology-กับการยกระดับคุณภาพ [in Thai]

Rudmann, C., Vesala, K. M., & Jackel, J. (2008). Synthesis and recommendations, entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative independence of farmers: Results and recommendations from the research project developing entrepreneurial skills of

farmers. Research Institute of Organic Agriculture FiBL.

Richard, O. C., Murthi, B. P., & Ismail, K. (2007). The impact of racial diversity on intermediate and long-term performance: The moderating role of environmental context. Strategic Management Journal, 28(12), 1213-1233.

Rukhamate, P. (2018). An appropriate ecosystem for startup foundation and retention: A synthesis of population ecology theory and business ecosystem metaphor. Journal of Public and Private Management, 25(2), 41-63. [in Thai]

Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2006). Operations management (Quality and competitiveness in a global environment) (5th ed.). John Wiley and Sons.

Saardchom, N. (2007). Enterprise risk management. Than Printing Company Limited. [in Thai]

Sanchez, J. C. (2012). The influence of entrepreneurial competencies on small firm performance. Revista Latino Americana de Psicología, 44(2), 165-177.

Santos, J. B., & Brito, L. A. L. (2012). Toward a subjective measurement model for firm performance. BAR-Brazilian Administration Review, 9, 95-117.

Sarwoko, E., Surachman, A., & Hadiwidjojo, D. (2013). Entrepreneurial characteristics and competency as determinants of business performance in SMEs. Journal of Business and Management, 7(3), 31-38.

Sayamwala, A., & Poapongsakorn, N. (2009). New approaches to intervention in rice prices. TDRI Report, 75, 1-17. [in Thai]

Sebikari, K. V. (2014). Entrepreneurial performance and small business enterprises in Uganda. International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 2(4), 1-12.

Sililertsakul, V. (2013). The management potential affecting the farmer’s success in Bang Len District Nakhon Pathom Province [Master’s thesis]. Silpakorn University. [in Thai]

Singh, A., Kumar, B., & Singh, V. K. (2010). Customer engagement: New key metric of marketing. International Journal of Arts and Sciences, 3(13), 347-356.

Singtanasarn, P. (2019). Increasing the competitiveness of the canned food export business and dried food export business in Thailand using the resource-based theory. Journal of Economics and Management Strategy, 6(1), 103-120. [in Thai]

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, 59(3), 63-74.

Samo, A. H., & Hashim, N. (2016). The impact of entrepreneurial alertness on entrepreneurial intentions. Journal of International Business Research and Marketing, 1(6), 7-11.

Soonthornchai, P., Nikornpittaya, S., & Sansom, K. (2013). Financial and risk management: Case of farmers farming of Kalasin and Maha Sarakham Province. Prawarun Agricultural Journal, 10(2), 213-220. [in Thai]

Srisaard, A., & Khamvongsa, A. (2012). Guide to growing cassava in the modern era. Naka Inter Media Company Limited. [in Thai]

Sriupayo, N. (2017). Agricultural management in the city: The pattern of study centre of sufficiency economy according to his Majesty’s initiative, Pa-Hget-Tee Village, Hnongpueng Sub-district, Sarapee District, Chiang Mai Province. FEU Academic Review, 11(3), 261-275.

Teece, D. J., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: An introduction. Industrial and Corporate Change, 3(3), 537-556.

Tehseen, S., & Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial competencies and smes business success: The contingent role of external integration. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 50-59.

Tungsongcharoen, S. (2015). Entrepreneurial orientation of MBA students in Bangkok [Master’s thesis]. Thammasat University. [in Thai]

Srinuan, R. (2020). Internal marketing on sustainable growth of accounting firm’s business. Panyapiwat Journal, 12(3), 39-48. [in Thai]

Vashararangsi, P. (2017). The students competencies and attributes as entrepreneurs in MBA program in Benjamitr Universities Consortium. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 3(2), 116-126. [in Thai]

Warawonghiran, K. (2016). Process efficiency improvement for automotive parts production line [Master’s thesis]. Burapha University. [in Thai]

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

Zarefard, M., & Cho, S. E. (2018). Entrepreneurs’ managerial competencies and innovative start-up intentions in university students: Focus on mediating factors. International Journal of Entrepreneurship, 22(2), 1-22.