การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง เพื่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

อุบล วุฒิพรโสภณ
พระปลัดประพจน์ อยู่สำราญ
ณัชชา ณัฐโชติภคิน
ปิยวรรณ หอมจันทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง 2) ศึกษากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดไร่ขิง 3) ศึกษา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการเก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด กับกลุ่มพ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยใช้สถิติเชิงพรรณาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 27 คน กับผู้นำชุมชน เทศบาล พระสงฆ์ คณะกรรมการวัดไร่ขิงจำนวน 9 รูป/คน วิสาหกิจชุมชนและร้านค้า จำนวน 11 คนและนักท่องเที่ยวจำนวน 7 คน


ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิง ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคิดเห็นว่า วัดไร่ขิงมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศที่ดี และสถานที่สะอาด จึงควรจัดตั้งตลาดขึ้น 2) กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวตลาดริมนํ้าวัดไร่ขิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดไร่ขิง ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคิดเห็นว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดมีชื่อเสียง การคมนาคมสะดวก มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น 3) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า ต้องคัดสรรสินค้ามีคุณภาพ มีคุณธรรมทางการค้า มีการต่อยอดการท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการค้า และเน้นการประชาสัมพันธ์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการประสานงานที่ดี สร้างเอกลักษณ์ของตลาดริมนํ้า และเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bank of Thailand. (2020). World economy, Thai economy after COVID-19: Global revolutionary disease overhaul to the future, a new way of life (BOT Phra Siam Magazine Issue 3, May-June, 2020). https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx

Budbamrung, C. (2009). Floating market management innovation affected the quality of life sustainably in tourism-prone areas: Application of lessons to promote the success of the Salaya floating market. Suansunandha Rajabhat University. [in Thai]

Eisichaikul, R. (2009). Specialized tourism management. Sukhothai Thammathirat University. [in Thai]

EXIM Bank. (2021). A total of 5 impacts of COVID-19 in 2020. https://www.news.trueid.net/detail/VGJ91QAkKvqN

Grinhmernvai, K. (2015). Lampang Luang community tourism management guidelines Kohka District Lampang Province. Lampang Intertech College. [in Thai]

Naipinit, A., Maneenetr, T., Promsaka Na Sakolnakorn, T., & Kroeksakul, P. (2013). A study of the potential of religious tourism of temples in Roi Kaen Sarasin Group Province. Panyapiwat Journal, 5(1), 31-40. [in Thai]

National Statistical Office of Thailand. (2021). National strategy 2018-2037, Office of the Secretary of the National Strategy Board Office of the National Economic and Social Development Board. http://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf

Office of the National Economic and Social Development Council. (2020). Summary of operating results according to the risk management plan 2020. Office of the National Economic and Social Development Board. [in Thai]

Phra Sutee Rattanabundit (Suthit Apakro). (2018). Research project education research: Component model and the process of creating a research network for sustainable development. Buddhist Research Institute Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]

Phra Tampidok (P. O. Payutto). (1996). Sustainable development (2nd ed.). Komolkemthong Printing Publisher.

Pongpis, S. (2004). A hundred words to know. Chreonvit Printing. [in Thai]

Pongsabutr, P. (2003). Guide training handbook. The Continuing Education Center Chulalongkorn University.

Praynoi, S. (1989). Canal life. Ton Aou. [in Thai]

Suwan, M. (2006). Tourism environmental management: Principle and concept. Odeanstore. [in Thai]

Talchroen, K. (2019). Volunteer travel together development Nakhonpathom Province. https://www.jitarsabank.com/job/detail/4947

Wat Raiking Royal Temple. (2019). Annual report Wat Raiking 2019. Wat Raiking Office. [in Thai]

Wat Raiking Royal Temple. (2021). Top 10 places to visit. http://www.nakhonpathom.go.th/travel_top10/detail/7

Wongnai. (2021). Wat Raiking Royal temple. https://www.wongnai.com/attractions/334244aB

Yamane, T. (1973). Statistic: An introductory analysis (3rd ed.). Harper and Row.