ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย

Main Article Content

มัลลิกา ธรรมณรงค์
วิชิต อู่อ้น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย 2) อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย และ 3) สร้างแบบจำลองของปัจจัยเชิงสาเหตุของความพึงพอใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจองห้องพักออนไลน์ผ่านธุรกิจตัวแทนในประเทศไทย


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เลือก การขายห้องเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 12 ราย และเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ใช้บริการจองห้องพักจำนวน 500 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ทางสถิติด้วยสมการโครงสร้าง และดำเนินการสร้างแบบจำลองโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก


ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการทางระบบเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) การจัดการข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) คุณภาพของเว็บไซต์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) ความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) คุณภาพการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านความพึงพอใจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนี χ 2= 91.11, df = 78, χ 2/df = 1.168, p-value = 0.147, RMSEA = 0.018, SRMR = 0.025, CFI = 1.00, GFI = 0.99 และ AGFI = 0.94 ตัวแบบของแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Afshardost, M. (2013). Linking trust, perceived website quality, privacy protection, gender and online purchase intentions. Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 4(13), 63-72.

Alanezi, M. A., & Sellami, A. (2019). A unified framework for measuring e-service quality. Engineering Technology & Applied Science Research, 3(9), 4249-4254.

Alkhouli, S. (2018). The effect of banks website service quality and e-satisfaction on e-loyalty: An empirical study on Swedish banks. International Journal of Business and Management, 1(13), 1-12.

Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: A contingency framework. Psychology & Marketing, 2(20), 123-138.

Asgari, N. (2014). Studying the impact of e-service quality on e-loyalty of customers in the area of e-banking services. Journal of Management and Sustainability, 2(4), 126-133.

Blasco, M. F. (2010). Measuring the antecedents of e-loyalty and the effect of switching costs on website. Service Industries Journal, 11(30), 1837-1852. https://doi.org/10.1080/02642060802626774

Bressolles, G., Durrieu, F., & Senecal, S. (2014). A consumer typology based on e-service quality and e-satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 6(21), 889-896.

Chansakul, A. (2015). The tourism industry manages accommodation business in the online. Bank of Thailand. [in Thai]

Durmus, B., Ulusu, Y., & Erdema, S. (2013). Which dimensions affect private shopping e-customer loyalty. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (99), 420-427.

Gidh, P. G. (2020). A multi-dimensional research study in e-commerce to capture consumer expectations. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), (8), 411-415.

Gounaris, S., Dimitriadis, S., & Sergios, S. (2010). An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers’ behavioral intentions in e-shopping. Journal of Services Marketing, 2(24), 142-156. https://doi.org/10.1108/08876041011031118

Hair, J. (2006). Multivariate data analysis. Psychology, 6(1), 1-5.

Khanh Giao, H. N., Vuong, B. N., & Nh, T. (2020). The influence of website quality on consumer’s e-loyalty through the mediating role of e-trust and e-satisfaction: An evidence from online shopping in Vietnam. Uncertain Supply Chain Management, (8), 351-370. http://growingscience.com/uscm/Vol8/uscm_2019_42.pdf

Kotler, P. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Pretice Hall.

Liu, C., & Arnett, K. (2000). Exploring the factors associated with website success in the context of electronic commerce. Information Management, 1(38), 23-33. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(00)00049-5

Maxham, J. G. (2001). Service recovery’s influence on consumer satisfaction, word-of-mouth, and purchase intentions. Journal of Business Research, (54), 11-24.

Ministry of Tourism and Sports. (2019). Ministry of tourism and sports. www.mots.go.th [in Thai]

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Malhotra, A. (2005). E-s-qual a multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 3(7), 213-233.

Ranjbarian, B., Fathi, S., & Zey, R. (2012). Factors influencing on customers’ e-satisfaction: A case study from Iran. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 9(3), 1497-1511.

Sahadev, S., & Purani, K. (2008). Modeling the consequences of e-service quality. Marketing intelligence and planning, 6(26), 605-620. https://doi.org/10.1108/02634500810902857

Suksawang, P. (2014). Principles of structural equation model analysis. Journal Narathiwat Rajanagarindra University, 2(6), 136-145. [in Thai]

Szymanski, D., & Hise, R. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of Retailing, (76), 309-322.

Terblanche, N. S., & Boshof, C. (2010). Quality, value, satisfaction and loyalty amongst race groups: A study of customers in the South African fast food industry. The South African Journal of Business Management, 1(41), 1-9.

Uon, V. (2010). Research and business information retrieval. Sripatum University. [in Thai]

Wang, Y. S. (2011). The relationship of service failure severity, service recovery justice and perceived switching costs with customer loyalty in the context of e-tailing. International Journal of Information Management, 4(31), 350-359.

Wolfinbarger, M., & Cgilly, M. (2003). ETAILQ: Dimensionalizing, measuring and predicting e-tail quality. Journal of Retailing, 3(79), 183-198. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00034-4